Legislacja

Luka w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

17 sierpnia 2017

Luka w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych (OSPTR) zaproponowało zmianę w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w celu uszczelnienia obecnego systemu rejestracji i ewidencji pojazdów. Chcą eliminacji luki prawnej poprzez wprowadzenie procedury postępowania z tablicami zwróconymi (wycofanymi z użytku) organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.

Propozycje Stowarzyszenia Producentów Tablic Rejestracyjnych. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż tablice pełnia ważną rolę w systemie bezpieczeństwa na drodze. Umożliwiają identyfikację pojazdu. Niestety wobec istniejącej luki prawnej - braku określenia procedur postępowania z tablicami wycofanymi - następuje rozszczelnienie systemu bezpieczeństwa i ewidencji pojazdów. Chcąc zapobiegać patologiom Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie do ustawy zapisu w brzmieniu: „Art. 75e. ust. 1. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi w wyniku ich wymiany, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu, wycofane z użytku, organ rejestrujący przekazuje przedsiębiorcy dostarczającemu tablice, o którym mowa w art. 75a ust. 3 pkt 1 i 3. Ust. 2. Tablice, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca na własny koszt odbiera z siedziby organu rejestrującego, dokonuje ich zniszczenia i zagospodarowuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).” Nadto Stowarzyszenie proponuje, aby na tablicy rejestracyjnej zostały umieszczone następujące zabezpieczenia wykonane jak nowoczesną metodą laserową (wykonane tą metodą są nieusuwalne, estetyczne i bardziej czytelne): nazwy producenta tablic surowych i numeru ewidencyjnego tablicy surowej (bez numerów rejestracyjnych), nazwy producenta tablic gotowych (z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi) i numeru certyfikatu zgodności wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego, prostokąta pod nalepkę legalizacyjną, grafiki orła w koronie.

Stanowisko resortu. Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit poinformował, że w konsekwencji przeprowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kilku spotkań w ciągu ostatnich miesięcy z przedstawicielami OSPTR, jak i jednostki certyfikującej tablice rejestracyjne czyli Instytutu Transportu Samochodowego oraz w wyniku petycji OSPTR skierowanej do MIB, uzgodniono, że po zakończeniu obecnie prowadzonych obszernych prac nad projektami aktów normatywnych MIB przystąpi do przygotowania projektu zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym i rozpatrzy uwzględnienie w nim przepisu o obowiązku zwrotu przez organ rejestrujący wykorzystanych tablic rejestracyjnych do ich producenta.

Natomiast w zakresie propozycji umieszczenia dodatkowych zabezpieczeń na tablicach rejestracyjnych minister informował, że w tej sprawie spotkał się z przedstawicielem OSPTR, ustalono, że Stowarzyszenie przekaże do MIB dokładny opis proponowanych zmian, po czym ministerstwo zorganizuje w tej sprawie spotkanie w szerszym gronie przedstawicieli OSPTR i producentów tablic rejestracyjnych oraz jednostki certyfikującej ITS. Wówczas zostaną szczegółowo omówione przedmiotowe propozycje OSPTR oraz możliwość ich wdrożenia.

Jak się dowiadujemy, w prowadzonych od grudnia 2016 r. pracach projektowych dotyczących przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych MIB było w bieżącym kontakcie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Tablic Rejestracyjnych, przygotowując rozwiązania uwzględniające zarówno wnioski społeczne, jak i OSPTR. Odzwierciedlone one zostały w przygotowanym projekcie rozporządzenia, którego proces legislacyjny jest aktualnie finalizowany, z uwagi na konieczność przeprowadzenia notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej, a następnie pilnego zakończenia prac i wydania przedmiotowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2017 r., do czego zobowiązują ministra właściwego do spraw transportu przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 2001). (jm)