Przegląd prasy

CEPiK 2.0 od 30. października 2017!

12 lipca 2017

CEPiK 2.0 od 30. października 2017!
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu w dniu 11 lipca br. wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. CEPiK 2.0. uruchomiony ma być nie 4 czerwca 2018 r. lecz 30 października 2017 r.

Zmiana terminu uruchomienia projektu CEPiK 2.0. Dotyczy on przyspieszenia wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r. w zakresie centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK 2.0) z dnia 4 czerwca 2018 r. na dzień 30 października 2017 r. dotyczących rozszerzonego zakresu danych gromadzonych i udostępnianych z ewidencji, podmiotów przekazujących, a także nowych jednolitych dla wszystkich podmiotów zasad wprowadzania danych do ewidencji. Obok wymienionej ustawy zmiany przewiduje się także w innych aktach tj. w: ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie. Przyspieszenie wejścia w życie przepisów wynika z podjętych działań naprawczych w zakresie realizacji projektu CEPiK 2.0 i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEPiK 2.0, w ramach którego stopniowo, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem wdrożenia CEPiK 2.0, będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności – czytamy w uzasadnieniu do projektu. I dalej: W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) zostały zawarte zmiany mające stworzyć ramy prawne dla realizacji projektu informatycznego CEPiK 2.0, którego celem jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także budowa centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Zakłada ona poszerzenie danych gromadzonych w CEP i CEK, ustanowienie zasad wyjaśniania niezgodności, stworzenie jednolitych ram technicznych dla wprowadzania danych do CEP, CEK i CEPKP, ustanowienie zasady wprowadzania danych do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych oraz rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zgromadzonych w ewidencjach. Mocą ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2001) termin wejścia w życie ww. przepisów został przesunięty z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 4 czerwca 2018 r. Przesunięcie terminu było rezultatem działań przeprowadzonych przez Ministra Cyfryzacji po przejęciu kompetencji w zakresie prowadzenia projektu CEPiK 2.0 oraz nadzoru nad jednostką odpowiedzialną za stworzenie bazy centralnej CEPIK 2.0, których celem była inwentaryzacja aktualnego stanu realizacji projektu. W efekcie tych działań oszacowano zdolność wykonalności projektu, rozumianą jako zdolność integracji rozwiązań informatycznych wszystkich rozproszonych interesariuszy w celu oddania do używania kompleksowego systemu informatycznego ułatwiającego obywatelom interakcję w sprawach urzędowych z państwem i niestwarzającego ryzyka istotnych zakłóceń przy załatwianiu przez obywateli spraw życia codziennego związanych z rejestracją pojazdów czy uzyskiwaniem prawa jazdy. Na podstawie oceny stanu realizacji projektu CEPIK 2.0 wykonanej przez niezależną firmę doradczą objętej opracowaniem zatytułowanym „Raport z oceny projektu CEPIK 2.0 i systemów dziedzinowych”, ustalono, że brak jest możliwości równoczesnego spełnienia przez wszystkich kluczowych interesariuszy projektu CEPIK 2.0 warunków niezbędnych dla efektywnego wdrożenia systemu CEPiK 2.0 z początkiem 2017 r. Audyt sporządzony na zamówienie Ministra Cyfryzacji obejmował nie tylko obszar, za który bezpośrednio 3 odpowiada Minister Cyfryzacji, realizujący za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Informatyki centralną bazę danych, ale również pozostałe, niebędące pod nadzorem MC komponenty składające się na ten system. Jedną z zasadniczych rekomendacji wynikających z tego raportu była konieczność zmiany i urealnienia Harmonogramu wdrożenia CEPIK 2.0 w środowisku produkcyjnym w związku z wysokim ryzykiem nieudanego wdrożenia systemu w terminie do 1 stycznia 2017 r.

Tekst został skierowany do sejmowego Biura Legislacyjnego. (jm)