Legislacja

„Lex Uber” opublikowana. Obowiązuje z 1 stycznia 2020

27 czerwca 2019

„Lex Uber” opublikowana. Obowiązuje z 1 stycznia 2020
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2019.1180) [kliknij]

W Dzienniku Ustaw opublikowana właśnie została ustawa nazywana „Lex Uber”. Pomieszczone tam regulacje powodują zmiany w: ustawie o transporcie drogowym, ustawie - Prawo o ruchu drogowym, ustawie o czasie pracy kierowców. Akt poza zasadniczymi regulacjami zmienia lub wprowadza kilka nowych definicji, np. zmienia definicję „taksówki” (PoRD), dodaje definicję „pośrednictwa przy przewozie osób” (UoTD). Nowością w zakresie przewozu osób jest obowiązek nałożony zarówno dla pośrednictwa jak i wykonującego przewóz osób, posiadania licencji. Nowe są także kary, które przewidziano dla pośredników, a tu od 5-40 tys. złotych za każde naruszenie, maksymalnie 100 tys. złotych przy jednej kontroli. Celem głównym regulacji było wprowadzenie jednakowych dla wszystkich przedsiębiorców warunków prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób, zapewniając uczciwą i równą konkurencję, bezpieczeństwo pasażerów oraz skuteczną kontrolę prawidłowości wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej. Czy tak będzie? Ustawa wzbudzała wiele emocji czy rynek usług taksówkowych został uporządkowany, czy tzw. szara strefa w przewozie osób zlikwidowana?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawodawca przewidział, iż do postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia albo zmian licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Także to, iż licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Podlegają one dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Natomiast podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać licencję, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Omawiana ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2019.1180) opublikowana została 26 czerwca 2019 r. (jm)