Legislacja

Diagności sprawdzą licznik wg przepisów nowego rozporządzenia

30 lipca 2019

Diagności sprawdzą licznik wg przepisów nowego rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej. Zaproponowane rozwiązania mają zminimalizować niepożądane zjawisko jakim jest tzw. „cofanie liczników” pojazdu. Rozwiązania dotyczą stacji kontroli pojazdów oraz oczywiście właścicieli tych ostatnich. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego lub motoroweru zostaje zobowiązany do zawiadomienia stacji kontroli pojazdów o wymianie drogomierza oraz uprawnienie diagnosty do odczytu drogomierza.

Kraje takie jak Niemcy, Francja, Austria, Czechy i Słowacja nie wprowadziły wymogu przedstawiania pojazdu na stacji kontroli pojazdów po zmianie drogomierza. W tych krajach wprowadzono penalizację zachowania polegające na wytwarzaniu nieprawdziwych danych dotyczących drogomierza.

Zakres regulacji. Rozporządzenie określa: szczegółowe czynności uprawnionego diagnosty związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (odczytem), wysokość opłaty za odczyt oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego odczyt. Zgodnie z art. 81b ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym przed dokonaniem odczytu diagnosta pobierze się opłatę - projektowana wysokość to 50 zł. Dokonanie odczytu – jak to określa projekt - przeprowadza się po: pobraniu oświadczenia; pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym że: w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po dokonaniu odczytu, z kolei w przypadku braku danych (pojazd niepodlegający rejestracji) pobranie danych następuje po dokonaniu odczytu i jest poprzedzone wprowadzeniem danych pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy, oraz w przypadku pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po dokonaniu odczytu i jest poprzedzone wprowadzeniem danych pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy. Dalej wskazano dalsze procedury obejmujące dokonanie odczytu.

Podstawa regulacji. Przypomnijmy, iż w dniu 10 maja 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (2019.870), która wprowadziła obowiązek na właściciela lub posiadacza pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, aby w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawił pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza.). Właśnie w związku z nowymi obowiązkami administracyjnoprawnymi nałożonymi na ww. podmioty, a także właścicieli stacji kontroli pojazdów (obowiązek przeprowadzenia odczytu) oraz administrację samorządową (obowiązek gromadzenia informacji o wymienionych drogomierzach), istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia, które zostało przewidziane w przywołanym art. 81b ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązki diagnosty. Powtórzmy - diagnosta będzie obowiązany do:

1) pobrania z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd;

2) pobranie oświadczenia od właściciela lub posiadacza pojazdu, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

3) dokonania odczytu wymienionego drogomierza obejmującego; − identyfikację pojazdu; − sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu; − sprawdzenie zgodności z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów; − sprawdzenie drogomierza (kontrola wzrokowa i dokonanie odczytu ze wskazaniem jednostki miary i w przypadku istniejącej historii przebiegu pojazdu porównanie badanego odczytu z poprzednimi wskazaniami oraz z oświadczeniem);

4) pobrania opłaty za tę czynność;

5) przekazania do centralnej ewidencji pojazdów danych zawierających datę i przyczynę wymiany drogomierza oraz wskazanie wymienionego drogomierza wraz z jednostką miary;

6) przekazanie oświadczenia do właściwego miejscowo starosty.

Zgodnie z oceną skutków regulacji Zgodnie z regulacją zawartą w art. 81b oraz projektowanym rozporządzeniem diagnosta będzie obowiązany do dokonania odczytu wskazania drogomierza, w przypadku jego wymiany w pojeździe, pojeździe wolnobieżnym, pojeździe wolnobieżnym wchodzącym w skład kolejki turystycznej lub motorowerze. W poprzednim stanie prawnym na diagnostę nie był nałożony taki obowiązek, dlatego też istnieje konieczność określenia całej „procedury” postępowania podczas powyższej czynności, dzięki której przeprowadzenie odczytu będzie możliwe.

Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)