Legislacja

Mandat wydrukujemy sami

25 kwietnia 2023

Mandat wydrukujemy sami
Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 752 - wzór odcinka A [kliknij] (fot. screen)

Z dniem 22 maja br. w życie wejdzie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [kliknij] - ich nakładania przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Określono także nowe wzory mandatów.

Wydane na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia rozporządzenie reguluje kwestie przyjęcia i doręczenia sprawcy wykroczenia mandatu wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Jak zarządzono przywołane czynności dokonuje się przy pomocy przeznaczonej do tego platformy internetowej spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jak czytamy w poprawionym akcie wykonawczym: Doręczenie mandatu karnego w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, polega na jego udostępnieniu sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania w postaci obrazu odcinków „A”, „B” i „C” z platformy internetowej, o której mowa w ust. 1, w okresie 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez organ powiadomienia o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej. Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 4b pkt 2. W przypadku niepokwitowania mandatu udostępnionego na platformie internetowej w okresie jego udostępnienia mandat doręcza się w sposób, o którym mowa w § 4a.”. (…) „Mandat karny doręczany w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, jest opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nakładającego”. Z kolei wyrażenie zgody doprecyzowano następująco: Wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgód, o których mowa w § 4b, oraz pokwitowanie odbioru mandatu w systemie teleinformatycznym wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.”. Ustalono także nowe formularze mandatów, te dotychczas wydrukowane mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 r. (jm)

Słowa kluczowe mandaty taryfikator mandatów