Legislacja

Elektronizacja przejazdów pojazdów nienormatywnych

25 kwietnia 2023

Elektronizacja przejazdów pojazdów nienormatywnych
Dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania regulacji prawnych dotyczących systemu elektronizacji przejazdów pojazdów nienormatywnych [kliknij]. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury, przewodniczy - Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury (za udział w pracach Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).

Do zadań Zespołu należy: opracowanie propozycji opisu funkcjonalności systemu zgłoszeń przejazdów pojazdami nienormatywnymi, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na potrzeby stworzenia i utrzymywania elektronicznego systemu uprawnień do wykonywania przejazdów pojazdami nienormatywnymi, umożliwiającego w szczególności: dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną, dostęp do systemu zgłoszeń w celu przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przez zgłaszających (wnioskodawców), prowadzenie za pośrednictwem systemu postępowań administracyjnych w sprawach zgłoszeń przejazdu pojazdem nienormatywnym, z wykorzystaniem instytucji milczącej zgody, konieczność uzgadniania tras przejazdu dla pojazdów nienormatywnych z innymi zarządcami dróg, dostęp do rejestru zgłoszeń przez upoważniony organ kontroli (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi) w celu: weryfikacji: dokonanego zgłoszenia, wydanego sprzeciwu, określonych warunków przejazdu, przeprowadzenia kontroli przejazdu pojazdu nienormatywnego; opracowanie projektu regulacji prawnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji do stworzenia jednolitego elektronicznego systemu zgłoszeń przejazdów pojazdów nienormatywnych, umożliwiającego prowadzenie kontroli przejazdów pojazdów nienormatywnych.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu: przedstawicieli organów administracji rządowej; przedstawicieli organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji - których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony zadaniami Zespołu. (jm)