Legislacja

Mandat za nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym

25 maja 2020

Mandat za nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Jedna z projektowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmian dotyczy przewoźników i przewiduje mandat za brudny pojazd.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2003.208.2023 z późn. zm) w załączniku w tabeli A zmieniane jest brzmienie lp. 16 (nowe brzmienie) i dodane lp. 16a.:

Dostosowywana jest treść rozporządzenia ws. wysokości mandatów do nowelizacji art. 117 Kodeksu wykroczeń, który pierwotnie dotyczył grzywny lub nagany za brak czystości i porządku w obrębie nieruchomości i właśnie tę tresć oznaczono jako § 1 i dodano nowy § 2.

Jak to czytamy w uzasadnieniu: - (…) projekt uwzględnia również potrzebę dostosowania treści rozporządzenia do zmiany w art. 117 k.w. wprowadzonej ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1589). W ramach tej nowelizacji oznaczono dotychczasową treść art. 117 k.w. jako § 1 oraz dodano nowe wykroczenie w § 2 - nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym przez obowiązanego przewoźnika. Z tego względu, w sytuacji gdy art. 117 k.w. posiada dwa paragrafy, typizujące dwa odmienne wykroczenia, należy wskazać jasno, dla którego z nich określona została wysokość grzywny w drodze mandatu karnego. Kwestię tę rozwiązano wprowadzając w projekcie dwie oddzielne pozycje (l.p. 16 i 16a) dla obu paragrafów art. 117. Z uwagi na fakt, że dla obu wykroczeń k.w. określa taką samą karę, projekt zakłada w obu przypadkach taką samą wysokość grzywny w drodze mandatu karnego.

Ponadto w celach porządkowych, zmieniono opis naruszenia (trzecia kolumna) z art. 117 § 1 tak, aby lepiej oddawał oba sposoby, na jakie osoba może się go dopuścić (naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych).

Tymczasem projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych, które zaplanowano na 10 dni od daty otrzymania pisma w sprawie uzgodnień. To ostatnie datowane jest na 14. maja, opublikowane 21. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (jm)