Legislacja

Minister rozszerza zakres danych centralnej ewidencji pojazdów

9 stycznia 2020

Minister rozszerza zakres danych centralnej ewidencji pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Planowane zmiany dotyczą drogomierzy.

- Projekt rozporządzenia jest w zasadniczej mierze konsekwencją zmian dokonanych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. poz. 870) Wymieniona wyżej ustawa rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: - o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów, - o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego. Szczegółowy zakres tych danych został określony w procedowanym aktualnie projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektowane rozporządzenie zakłada następujące zmiany: dostosowanie zakresu danych udostępnianych właścicielom pojazdów o ich własnych pojazdach o nowe kategorie danych: o wymianie drogomierza (datę i przyczynę wymiany drogomierza, datę dokonania odczytu wskazania drogomierza po wymianie, wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary a w przypadku braku możliwości odczytu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, d) wynik odczytu wskazania drogomierza, datę i godzinę wprowadzenia danych, numer dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza, kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, informację o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza, informację o złożeniu oświadczenia); o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli (datę i godzinę odczytu wskazania drogomierza, wartość odczytu wskazania drogomierza w momencie kontroli wraz z jednostką miary a w przypadku braku możliwości odczytu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, oznaczenie podmiotu dokonującego kontroli); dostosowano również przepis dotyczący sytuacji braku możliwości odczytu i odnotowaniu w takim przypadku rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości (dane dotyczące tej nieprawidłowości zostaną udostępnione w usłudze).

Zaplanowano, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 lutego 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r. (jm)