Legislacja

Ministerstwo będzie monitorowało wpływ zachęt

4 kwietnia 2018

Ministerstwo będzie monitorowało wpływ zachęt
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Paweł Pudłowski interpelował w sprawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (zwanej ustawą o elektromobilności) (Interpelacja nr 19601). Do ministra energii zaadresował pytania o: wsparcie samorządów w związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania elektromobilności; dlaczego z założenia ustawa będzie wymagała po wprowadzeniu jej w życie uzupełnienia regulacji i doprecyzowania zapisów oraz czy przywileje dla użytkowników pojazdów o napędzie alternatywnym, takie jak zwolnienie z akcyzy, zwiększony odpis amortyzacyjny, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z bus-pasów są wystarczające do stymulowania wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych?

Odpowiedział Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Po pierwsze wskazał, iż rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych nie będzie obowiązkiem gmin. W pierwszym etapie budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych będzie odbywać się na zasadach rynkowych, natomiast jeśli cele zawarte w ustawie nie zostaną osiągnięte, to wtedy wskazane w ustawie gminy będą musiały opracować plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Niezależnie od powyższego gminy, tak jak inne podmioty, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Celem Funduszu jest realizacja - w ramach ponoszonych kosztów - wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych jak olej napędowy i benzyny silnikowe. Środki Funduszu przeznacza się m.in. na wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, czy też wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich uzdrowiskach, czy na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. Projekt ustawy uruchamiającej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu jest obecnie przedmiotem prac rządowych, w dniu 2 marca 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Pisząc o samej ustawie o elektromobilności Michał Kurtyka określił ją jako akt o charakterze innowacyjnym, akt kompleksowo regulujący zupełnie nowy rynek. Dopuszcza możliwość pojawienia się niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych związanych z regulacja nowej strefy życia publicznego. Potwierdził, iż istnieje możliwość doprecyzowania przepisów bądź ich odpowiedniej interpretacji. - Co więcej, jak w przypadku każdego aktu prawnego, przepisy ustawy podlegają ocenie ich funkcjonowania i mogą być przedmiotem dalszych analiz i doprecyzowań - podsumował M. Kurtyka.

I w ostatniej z poruszanych spraw poinformował, iż zachęty dla potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych zastosowane w ustawie o elektromobilności są zgodne z ogólnounijnymi trendami w tym zakresie. W projekcie ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przewiduje się, że środki tego funduszu będą mogły być również wykorzystane na m.in. wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG), wodorem lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną. Zaproponowane instrumenty wsparcia są też efektem możliwości budżetu Państwa w tym zakresie i, zdaniem Ministra Energii, w pierwszym okresie będą wystarczające. Jednocześnie, należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Energii będzie monitorowało wpływ zachęt na faktyczny zakup samochodów elektrycznych i w będzie dostosowywało przepisy do wymagań rynku. (jm)