Legislacja

Ministerstwo Cyfryzacji sparaliżowane? Powołania nie ma, jest zarządzenie

12 marca 2018

Ministerstwo Cyfryzacji sparaliżowane? Powołania nie ma, jest zarządzenie
Marek Zagórski, funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 16 września 2016 roku. Od 5 marca br. - kompetencje ministra. W okresie grudzień 2015 do wrzesień 2016, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, od maja 2005 do maja 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1999-2001 szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od października 2001 do listopada 2005 i od października 2015 do dziś, poseł. Ur. 6.8.1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żonaty, ma dwoje dzieci. (fot. MC)

Nowy zakres czynności w Ministerstwie Cyfryzacji. Z dniem ogłoszenia tj. 4 marca 2018 r. obowiązuje Zarządzenie nr 4 Ministra Cyfryzacji z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wz. Ministra Marek Zagórski, sekretarz stanu w ministerstwie ustalił zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do zakresu działania Ministra Cyfryzacji. W paragrafie 2 określony został zakres dotyczący właśnie Marka Zagórskiego. Oto on: 1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach w szczególności: koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności, podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej; podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji; 3) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Cyfryzacji; 4) wykonuje czynności kierownictwa wobec: Departamentu Kompetencji Cyfrowych, Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Departamentu Prawnego, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Departamentu Zarządzania Danymi. W tym samym Zarządzeniu nr 4 określone zostały kompetencje podsekretarza stanu Karola Okońskiego, podsekretarza stanu Krzysztofa Silickiego, dyrektora generalnego Michała Widelskiego.

O potrzebie powołania nowego ministra. Tymczasem w ministerstwie jest już interpelacja nr 20148 z dnia 26 lutego br. przez Arkadiusza Marchewkę w sprawie sytuacji w Ministerstwie Cyfryzacji i potrzeby powołania nowego ministra. Poseł przypomina, iż - 9 stycznia 2018 r. ze stanowiska ministra cyfryzacji odwołana została Pani Anna Streżyńska. Samo Ministerstwo Cyfryzacji nie zostało jednak zlikwidowane, natomiast utworzono nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Obecnie na stanowisko ministra cyfryzacji nie powołano nikogo, a w konsekwencji działem administracji rządowej objętym właściwością Ministerstwa Cyfryzacji kieruje Pan Premier osobiście jako pełniący obowiązki ministra cyfryzacji. (…) Co prawda Pan Premier, jak wynika z informacji medialnych, powierzył bieżące administrowanie Ministerstwem Cyfryzacji sekretarzowi stanu w tym Ministerstwie Markowi Zagórskiemu, jednak nie należy traktować tej okoliczności na równi z powołaniem na stanowisko ministra cyfryzacji. Obecne kierownictwo Ministerstwa Cyfryzacji nie jest w stanie podejmować wiążących, długofalowych decyzji, ponieważ brak stałego szefa tej instytucji powoduje paraliż polityczny - czytamy w interpelacji. A. Marchewka pyta konkretnie o datę wniosku o powołanie ministra, o kandydatury na to stanowisko, o kryteria wyboru przyszłego ministra oraz czy resort „będzie funkcjonował w dotychczasowej formie”?

A co z CEPiK 2.0? Jak ważne jest uregulowanie kompetencji w resorcie nie musimy pisać. Dodamy tylko, iż właśnie do Ministerstwa Cyfryzacji skierowane zostały kolejne interpelacje poselskie. Nr 20335 posłanki Katarzyny Osos w sprawie dodatkowych środków na działanie CEPiK 2.0 z zapytaniem o wysokość kwoty i zabezpieczenie środków, też zakres dodatkowych prac i stanu na dzień dzisiejszy działania systemu CEPiK 2.0, jego efektywności działania i skali opóźnień w urzędach, planowanego zakończenia tych prac – jak to nazwała posłanka - dodatkowych. Wcześniej do resortu trafiła także interpelacja (nr 19925), tym razem Małgorzaty Pępek, w sprawie funkcjonowania systemu CEPiK 2.0. Posłanka stwierdza: - Od trzech miesięcy funkcjonuje system CEPIK 2.0, jednak jego działanie nie jest w pełni sprawne. Pojawiają się wciąż sytuacje opóźnień w rejestracji pojazdów, długich kolejek w wydziałach komunikacji, a czasem kilkukrotnej potrzeby wprowadzania danych do systemu. Pyta o przyczyny takiego stanu rzeczy, terminu spodziewanej poprawy działania systemu i także ewentualnych dodatkowych nakładów finansowych. Na odpowiedzi resortu cyfryzacji czeka także poseł Kazimierz Matuszny - Interpelacja nr 19631 w sprawie usprawnienia funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0.

Czy obowiązujące od tygodnia zarządzenie pozwoli uregulować wszystkie sprawy? (jm)

Słowa kluczowe Ministerstwo Cyfryzacji