Legislacja

Wycinka drzew przydrożnych w informacji resortu infrastruktury

14 marca 2018

Wycinka drzew przydrożnych w informacji resortu infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Zagadnienie zieleni przy drogach wraca każdego roku, nawet kilkakrotnie. Tym razem posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski w interpelacji w sprawie usuwania niebezpiecznych drzew przydrożnych zapytali ministra infrastruktury o przepisy, które uniemożliwiają wycięcie drzew przydrożnych przed modernizacją czy przebudową dróg, uznając je za bezzasadne i uznając, iż należy je zmienić. I konkretnie postulują: - Wskazane byłoby, naszym zdaniem, podjąć szerokie działania, odpowiednio uzasadniając, odpierając bezzasadne ataki pseudoekologów w celu doprowadzenia do zmiany przepisów, tak by już nigdy nie trzeba było pozostawiać drzew przydrożnych z usuniętymi korzeniami. Panie Ministrze! Jakie działania podejmie Pan, by zmienić bezsensowne przepisy w tym zakresie?

W imieniu ministra odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. Ważna jest tutaj informacja dotycząca obowiązujących przepisów i ich celowości. - Zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) zieleń przydrożna jest to roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności: ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego; ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem; ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - informuje Chodkiewicz. Dalej czytamy: - Zieleń przydrożna ma zatem na celu m.in. ograniczenie wzajemnego negatywnego oddziaływania drogi i środowiska, a zatem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska. Ponadto należy pamiętać, iż zieleń taka chroni również przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. Zaś w myśl art. 20 ww. ustawy do obowiązków zarządcy drogi należy w szczególności utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Jednocześnie należy pamiętać, iż obowiązkiem zarządcy drogi jest również utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, jak i opracowywanie projektów planów finansowania m.in. utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Poprzez ochronę drogi należy rozumieć działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. W celu realizacji swoich obowiązków zarządca drogi może podejmować szereg czynności, które mają zapewnić m.in. bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego lub też nie dopuścić do pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym, zarządca drogi ma obowiązek tak o nie dbać, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu np. poprzez pękającą nawierzchnię od korzeni drzew, czy też złą widoczność na drodze. I dodaje: - Ponadto należy wyjaśnić, iż zasady umieszczania drzew przy drodze określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z § 52 ust. 2 i § 53 ust. 3 tego rozporządzenia, zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Zaś odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m, po to właśnie, by łatwiej było w przyszłości poszerzać czy też remontować drogę.

M. Chodkiewicz zauważa, iż większość dróg i również drzew była budowana i sadzona kilkadziesiąt lat temu. Natężenie ruchu było mniejsze, drogi miały inne parametry techniczne i do tych warunków były dostosowane nasadzenia drzew. Wówczas też nie zagrażało to bezpieczeństwu uczestników ruchu. Dzisiaj jest inaczej i z tego też powodu zarządcy dróg nie sadzą drzew w poboczu drogi publicznej. Zasoby, które są to właśnie te posadzone kilkadziesiąt lat wcześniej.  W związku z ich rozrostem często znajdują się w skrajni drogi publicznej. Przechodząc do kwestii usuwania drzew i krzewów np. z pasa drogowego drogi publicznej odpowiadający posłom zauważa, iż podstawowym aktem normatywnym, ustalającym zarówno zasady ochrony terenów zieleni i zadrzewień w tym w pasie drogowym drogi publicznej jak również zasady ich usuwania, jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r. poz. 142). Cóż w niej? - Zgodnie z art. 2 tej ustawy, ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym zadrzewień. Celem ochrony przyrody jest między innymi ochrona zadrzewień (art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy). Zaś dbałość o ochronę przyrody będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym jest obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (art. 4 ust. 1 ustawy). I dalej czytamy: - Podstawowa zasada usuwania zadrzewień została ujęta w art. 83 i art. 83a ustawy o ochronie przyrody, zgodnie, z którymi usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zatem zarządca drogi może usuwać drzewa rosnące w pasie drogowym, jednakże zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, musi najpierw uzyskać zezwolenie. Ponadto w myśl art. 83a ust. 2a ww. ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż w zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ochronie przyrody, nie nalicza się opłat za usunięcie m.in.: drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych.

I na zakończenie przedstawiciel resortu infrastruktury - Marek Chodkiewicz podsumowuje: - Przedstawiając powyższe wyjaśniam, iż ewentualne kwestie zmiany przepisów dotyczących zasad usuwania drzew m.in. z pasa drogowego publicznej znajdują się w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw środowiska. (jm)