Legislacja

Ma być lepszy nadzór

14 marca 2018

Ma być lepszy nadzór
Posiedzenie Rady Ministrów, Warszawa 13.3.2018 r. Premier Mateusz Morawiecki (fot. KRM)

Komunikat z posiedzenia Rady Ministrów dn. 13 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Zgodnie z projektem, dokonano kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: „najpoważniejsze naruszenia” - NN, „bardzo poważne naruszenia” - BPN i „poważne naruszenia” - PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń. 

Projekt przewiduje, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego (chodzi o przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych  przepisów, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.