Legislacja

Nowe obowiązki przewoźników drogowych

16 stycznia 2023

Nowe obowiązki przewoźników drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej. Z kolei do 31 marca każdego roku powinni przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców.

Nowe obowiązki przewoźników drogowych. Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej. Z kolei do 31 marca każdego roku powinni przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy unijne zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I. Regulacje te dotyczą przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy.

Obowiązki dotyczące bazy eksploatacyjnej

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne ws. wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej, mieli obowiązek dostosowania się do 1 stycznia 2023 r. do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

Przedsiębiorcy ci obowiązani są do złożenia do 15 stycznia 2023 r. do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy.

Baza eksploatacyjna jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Przepisy unijne wymagają, aby przedsiębiorca na bieżąco i w sposób regularny dysponował określoną liczbą pojazdów i kierowców, umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Polski, wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby zgłoszonych pojazdów także w przypadku, gdy przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terytorium Polski.

Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma obowiązek przedkładania (do 31 marca każdego roku) organowi, który je wydał:

- oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

- informacji o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia.

Obowiązek ten wynika z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Rzecznik prasowy Biuro Komunikacji