Legislacja

Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych

22 lutego 2024

Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych
Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (fot. mat. prasowe)

Poseł Wojciech Król zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację poselską w sprawie biegłych sądowych, a dokładnie wynagrodzeń biegłych sądowych. Opowiedział Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kwestia bardzo ważna, jak ważna jest jakość ekspertyz przygotowywanych przez przedstawicieli tej grupy ekspertów w różnych kwestiach. Resort podjął prace legislacyjne.

Do posła zgłosiła się grupa biegłych sądowych, jak wskazywali, wynagrodzenia, a także czas oczekiwania na ich wypłaty, nie zachęcają do pracy w zawodzie, czego skutkiem jest spadek ilości osób wydających opinie w sporach sądowych. Według przekazanych informacji, planowane są podwyżki, natomiast mają dotyczyć wyłącznie spraw karnych. I parlamentarzysta zapytał: - Czy ministerstwo planuje zmiany w wynagrodzeniach dla biegłych sądowych? W jakim czasie takie zmiany mogłyby nastąpić?

W imieniu resortu odpowiedział Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który pisze: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska biegłych oraz mając na względzie fakt wieloletniego braku rewaloryzacji stawek wynagrodzeń dla biegłych wszczęte zostały w Ministerstwie Sprawiedliwości prace legislacyjne nad wydaniem dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości odpowiednio:

- w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (B791) [kliknij];

- w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (B792) [kliknij].

Projekty te zostały zamieszczone na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny odpowiednio pod adresem internetowym: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379200 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379201

Projektowane przepisy przewidują podwyższenie stawek wynagrodzeń dla biegłych oraz taryf zryczałtowanych o 30,49% w stosunku do obecnie obowiązujących. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wysokość stawek wynagrodzenia dla biegłych jest wprost uzależniona od kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wysokość tej kwoty jest określana corocznie w ustawie budżetowej. Uchwalona w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawa budżetowa utrzymała wysokość kwoty bazowej z 2023 r., czyli 1789,42 zł. Projektowane rozporządzenia zostały również poddane uzgodnieniom, w wyniku których nadesłano szereg uwag, które podlegały rozpatrzeniu i wyjaśnieniu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Obecnie projekty zostały skierowane do Rządowego Centrum Legislacji w celu zwolnienia, albo rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Dopiero po tym etapie prac projekty będą mogły zostać przedłożone do podpisu Ministra Sprawiedliwości, a następnie do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym w chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu „podpisania” przedmiotowych rozporządzeń i co za tym idzie określenie terminu ich wejścia w życie. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace analityczno-koncepcyjne nad kompleksowym uregulowaniem problematyki biegłych sądowych w sposób zapewniający dostęp do wysoko wykwalifikowanego korpusu ekspertów. W związku z powyższym, na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2023 r. ustanowiono Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych. Wśród zadań Pełnomocnika wskazano m.in. opracowywanie propozycji i koordynację prac dotyczących statusu i działalności biegłych sądowych oraz przygotowanie wstępnych założeń do ustawy o biegłych sądowych (§ 3 zarządzenia).