Legislacja

Na tablicach już nie W…, ale A…

24 sierpnia 2023

Na tablicach już nie W…, ale A…
W Warszawie w Urzędzie Dzielnicy dla Mokotowa już wydawane są tablice rejestracyjne z wyróżnikiem miasta na tablicy rejestracyjnej rozpoczynającym się od litery „A”… (fot. PIXABAY)

W kilku polskich miastach wydziały komunikacji odnotowały wyczerpanie kombinacji dotychczas stosowanych liter na tablicach rejestrowanych pojazdów. W związku z tym już pojawiają się nowe. Np. w Warszawie w miejsce litery „W” pojawia się litera „A”. Docelowo ma ona pojawić się na rejestracjach wszystkich stołecznych pojazdów - jak szacują urzędnicy - nie nastąpi to wcześniej niż za dwa lub trzy lata. Grupa posłów wysłała interpelację, resort wyjaśnia i informuje, iż w trakcie konsultacji uwag nie było.

Zmiany oznakowania tablic rejestracyjnych. Wobec dyskusji jaka rozwinęła się wokół podniesionej kwestii przywołajmy wyjaśnienie jakie przedstawił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską nr 41819 w sprawie zmian dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów. Posłowie pytali: Co kierowało Ministerstwem Infrastruktury przy doborze nowej propozycji oznakowania tablic rejestracyjnych dla ww. miast? Jakie jest ich uzasadnienie? Czy Ministerstwo Infrastruktury nie uważa za zasadne, aby zamiast tworzenia nowych, coraz dziwniejszych i oderwanych od realiów propozycji oznakowania pojazdów, po stosownym okresie karencji dopuścić do ponownego użytku tablice rejestracyjne, które zostały wyrejestrowane? Tym samym do puli wróciłoby mnóstwo ugruntowanych w odbiorze kierowców rejestracji GD, SK, KR, RZ, DW, WE, WA, WN, PO i PY.

Stanowisko resortu. W odpowiedzi wyjaśnienie: - Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Zgodnie z ww. załącznikiem litery „D” i „V” zostały przyporządkowane jako wyróżniki województwa dolnośląskiego, litery „K” i „J” jako wyróżniki województwa małopolskiego, litery „W” i „A” jako wyróżniki województwa mazowieckiego, litery „R” i „Y” jako wyróżniki województwa podkarpackiego, litery „G” i „X” jako wyróżniki województwa pomorskiego, litery „S” i „I” jako wyróżniki województwa śląskiego, litery „P” i „M” jako wyróżniki województwa wielkopolskiego. Druga litera wyróżnika województwa została wprowadzona w związku ze zgłaszanym przez niektóre organy rejestrujące wyczerpywaniem się pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych zmniejszonych. W trakcie procesu legislacyjnego ww. rozporządzenia, wprowadzane zmiany, w tym w zakresie nowych wyróżników, przedstawione były do konsultacji publicznych. Ze strony samorządowych organów rejestracyjnych nie było uwag w tym zakresie.

R. Weber zwraca uwagę na przepis § 31 ust. 3 rozporządzenia, stanowiący, że w przypadku, gdy zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia dla województwa są określone dwie litery będące wyróżnikiem województwa, numery rejestracyjne z wykorzystaniem drugiej litery są tworzone po wyczerpaniu się możliwości utworzenia numerów rejestracyjnych dla poszczególnych tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem pierwszej litery wyróżnika województwa.

Dalej czytamy: - W sytuacji, w której skończy się możliwość utworzenia numerów rejestracyjnych dla poszczególnych tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem pierwszej litery, organy rejestrujące, nadając numer rejestracyjny pojazdu w procesie rejestracji pojazdu, będą tworzyły go z wykorzystaniem drugiej litery wyróżnika województwa. Wyjaśniam, że wprowadzenie drugiej litery dla wyróżnika województwa dokonane zostało jedynie dla tych województw, w których groziło najszybsze wyczerpanie pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych zmniejszonych, co skutkowałoby brakiem możliwości wydawania takich tablic przy rejestracji pojazdów. W procesie przyporządkowania uwzględniono dostępne litery niewykorzystywane dotychczas do określenia wyróżników województw spośród 25 liter określonych w § 30 ust. 1 ww. rozporządzenia. Przyporządkowania dokonano alfabetycznie w kolejności od województw, które wykorzystały najwięcej numerów z puli dostępnej dla tablic zmniejszonych.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Resort nadmienia także, że w związku z wejściem w życie przepisów „pakietu deregulacyjnego” w zakresie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy ponownej jego rejestracji na terytorium RP, od dnia 31 stycznia 2022 r. nie ma jednoznacznego powiązania terytorialnego z numerem rejestracyjnym poruszającego się w ruchu drogowym pojazdu. Tym bardziej nie ma potrzeby, aby nadawane numery rejestracyjne (i użyte wyróżniki województwa i powiatu) umożliwiały skojarzenie z nazwą miasta, powiatu, lub województwa w którego urzędzie pojazd pierwotnie został zarejestrowany. Jednocześnie wyjaśniam, że obecne przepisy prawa nie przewidują możliwości wykorzystania numeru rejestracyjnego pojazdu wyrejestrowanego do zarejestrowania innego pojazdu zgodnie z przyjętą zasadą, że każdemu pojazdowi przypisuje się jeden, niepowtarzalny numer rejestracyjny, i koniecznością zapewnienia referencyjności danych pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, które to dane są udostępniane stosownym organom i służbom RP na potrzeby realizacji przez nie zadań ustawowych.

I oto tak wiceminister Rafał Weber konkluduje: - W toku przyszłych prac nad systemowym powiększeniem pojemności rejestracyjnej, Ministerstwo Infrastruktury rozważy jednakże dopuszczenie takiej możliwości. Przy czym, jak wskazałem powyżej, ostatnia zmiana polegająca na dodaniu nowych wyróżników województw związana była z wyczerpywaniem się pojemności na tablice zmniejszone. Potrzeba zwiększenia pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych zwyczajnych nie jest sygnalizowana przez organy rejestrujące. (jm)