Legislacja

Nazwa miejscowości w języku polskim, ale też oryginalnym

14 maja 2019

Nazwa miejscowości w języku polskim, ale też oryginalnym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 880 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2019.880). I tak od 31 grudnia 2028 r. na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych nazwa wskazywanej miejscowości sąsiadującego państwa podawana będzie w języku polskim oraz języku oryginalnym.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach w części 6 pt. „Znaki kierunku i miejscowości” wprowadzono nowe brzmienie pkt 6.2 - „Zasady doboru miejscowości kierunkowych” akapitu szóstego, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych jest podawana nazwa dużego miasta sąsiedniego państwa, do którego prowadzi droga, nazwę tę podaje się w języku polskim oraz w języku oryginalnym, a w przypadku cyrylicy w transliteracji łacińskiej. Nazwy te umieszcza się w jednym wierszu, z tym że nazwa w języku oryginalnym jest umieszczana w nawiasie. Jeżeli nazwa w języku oryginalnym ma tożsamą pisownię z nazwą w języku polskim albo gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszcza się tylko tę nazwę w języku oryginalnym i nie stosuje się nawiasu. Z prawej strony nazwy dużego miasta sąsiedniego państwa umieszcza się znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym.”

Do dnia 31 grudnia 2028 roku znaki drogowe niespałniające nowych warunków mają zostać zastąpione nowymi znakami drogowymi.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2018 r. (jm)