Legislacja

Od trzech miesięcy do pięciu lat dla fałszujących drogomierze

14 maja 2019

Od trzech miesięcy do pięciu lat dla fałszujących drogomierze
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 25 maja br. w życie wchodzą przepisy ustawy przewidującej karę więzienia za „kręcenie” liczników.

Ustawa uchwalona 15 marca 2019 r. nowelizująca przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (2019.870) w trakcie konsultacji i procedowania spełniała wiele oczekiwań. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt, posłowie ostatecznie ustawę przyjęli bez poprawek. I tak m.inn. zacznie obowiązywać kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia dla fałszujących (zlecających i wykonawców „usługi”) wskazania licznika samochodowego; co do zasady wprowadzony będzie zakaz wymiany drogomierza w pojeździe (oczywiście z wyjątkiem, gdy ten zostanie uszkodzony, lub niezbędna będzie wymiana części pojazdu złączonej z licznikiem). Ustawodawca wypełnił istniejącą lukę i zapobiega nieuczciwym, oszukańczym praktykom sprzedających pojazdy mechaniczne. Druga niezwykle ważna regulacja likwiduje proceder oferowania „usług” zaniżania wskazań drogomierza. Po wejściu w życie ustawy stacje kontroli pojazdów mają obowiązek przekazywania do CEPiK stanu (przebiegu) licznika pojazdu (odczytane przez diagnostę) oraz ewentualnej wymiany licznika, Tu przewidziano grzywnę w wysokości do 3 tys. zł. Nowe przepisy nakładają też dodatkowe obowiązki administracyjno-prawne na podmioty uprawnione do kontroli wskazań stanu licznika. Uprawniony diagnosta będzie zobowiązany m.in. do sprawdzania nowo wymienionych liczników, pobierania opłat, przekazywania wskazania nowo zamontowanego licznika do centralnej ewidencji pojazdów. Diagnosta będzie też miał prawo zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Natomiast podczas kontroli drogowej funkcjonariusz Będzie zobowiązany do zanotowania aktualnego stanu licznika sprawdzanego samochodu. Następnie informacje te mają trafić do centralnej ewidencji pojazdów, tam łatwo już będzie dokonać porównania kolejnych odczytów.

W roku 2018 sprowadzono do Polski z zagranicy 1 003 290 sztuk używanych samochodów. Oznacza to wzrost o 7,1% w porównaniu do roku 2017. Liczba zaimportowanych do kraju używanych samochodów niezmiennie od lat wzrasta. Od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej, z zagranicy sprowadzono 13,3 miliona aut. Oznacza to, iż po polskich drogach porusza się więcej samochodów używanych niż nowych. Dużym problemem sprowadzanych z innych krajów aut, jest ich stan techniczny oraz cofanie ich liczników przez importerów z Polski. Z szacunków Związku Dealerów Samochodowych wynika, iż nawet 85% sprowadzanych do naszego kraju używanych samochodów ma cofnięte liczniki. Niestety przedmiotowy proceder w rozumieniu polskiego prawa nie stanowi przestępstwa – przywoływano w jednej z interpelacji poselskich uzasadniając potrzebę finalizacji prac legislacyjnych.

Pamiętajmy: z dniem 25 maja br. ustawowo zakazano wszelkich nieuprawnionych zmian stanu licznika (drogomierza). Omawiana nowelizacja w dodanym do Kodeksu karnego art. 306a, penalizuje jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyny polegające na: nieuprawnionej zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego, nieuprawnionej ingerencji w prawidłowość pomiaru ww. drogomierza, zleceniu tych czynów innej osobie. Natomiast właściciel lub posiadacz pojazdu, który (po wejściu ustawy w życie): dokona wymiany drogomierza przebiegu pojazdu wbrew przepisom ustawy, nie przedstawi pojazdu w stacji kontroli w celu dokonania przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w stacji kontroli pojazdów odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (lub przedstawi pojazd po terminie), uniemożliwi diagnoście dokonanie odczytu wskazania wymienionego drogomierza wraz z jednostką miary, nie złoży pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza (lub złoży oświadczenie prima facie nierealne co do treści), będzie ponosił odpowiedzialność karną za popełnienie wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń, tj. za czyn polegający na wykroczeniu przeciwko innym przepisom ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie. Wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny do 3000 złotych albo karą nagany. (jm)