Legislacja

Niesłyszący lub niedosłyszący kierowcy. Nowela ustawy o kierujących pojazdami

30 marca 2017

Niesłyszący lub niedosłyszący kierowcy. Nowela ustawy o kierujących pojazdami
MORD Kraków seminarium poświęcone niesłyszącym kandydatom na kierowców (fot. J. Michasiewicz)

Kancelaria Sejmu RP odnotowała złożenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wnioskodawcami jest tu grupa posłów, jej przedstawicielem Sławomir Jan Piechota. Dokument dotyczy uznania niepełnosprawności w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu za przeciwskazanie zdrowotne do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D1 lub D (autobusy). Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz oceny jego zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Proponowane jest dodanie przepisu w brzmieniu: 3a. Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia - z wyjątkiem uprawnień prawa jazdy kategorii D1 albo D.". Zmiana ma dotyczyć także art. 56 zobowiązująca wojewódzki ośrodek ruchu drogowego do zapewnienia kandydatom na kierowcom nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycje skierowane do Sejmu RP przez pana Mariusza Nowaka – uzasadniają wnioskodawcy. I dalej czytamy: Celem jest jednoznaczne przesądzenie, że niepełnosprawność w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu może być uznana za przeciwwskazanie zdrowotne do ubieganie się o prawo jazdy kategorii D1 albo D (autobusy). Oznacza to w praktyce, w porównaniu z obecnym stanem prawnym, że osoba niesłysząca i niedosłysząca nie będzie mogła, z uwagi na ubytek słuchu, zostać pozbawiona możliwości uzyskania lub wykorzystywania prawa jazdy kategorii C1 albo C (pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusów). Przy obecnym stanie techniki, także uwzględniając doświadczenia wielu państw w których osoby niesłyszące mogą być kierowcami ciężarówek i doświadczenia z polskich dróg, po których osoby jeżdżą prowadząc ciężarówki na zagranicznych tablicach rejestracyjnych – brak jest uzasadnienia do utrzymywania w Polsce obecnego zakazu, dyskryminującego pewną grupę osób niepełnosprawnych. Celem projektowanej ustawy jest też stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. Wprowadzenie odpowiedniego zapisu ustawowego w sposób jednoznaczny przesądza o możliwości i legalności uczestnictwa takiego tłumacza podczas egzaminu oraz przesądza, że korzystanie z usługi takiego tłumacza, zapewnianej przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, nie będzie wiązało się z koniecznością wnoszenia przez osobę egzaminowaną dodatkowej opłaty – poza opłatą egzaminacyjną wnoszoną przez wszystkich zdających. Obecnie brak jest w tym zakresie regulacji prawnych, co utrudnia zdawanie egzaminów przez osoby posługujące się językiem migowym a w sytuacji gdy uzyskają zgodę wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na przybycie z tłumaczem języka migowego – często muszą bezpośrednio pokryć koszty takiej usługi. W praktyce oznacza to, że część zdających państwowy egzamin na prawo jazdy ponosi swoistą karę finansową za swoją niepełnosprawność - bo dla nich całkowity koszt egzaminu jest większy niż dla pozostałych zdających. (jm)