Legislacja

Nowe regulacje w sprawie warunków pracy kierowców i motorniczych

28 sierpnia 2020

Nowe regulacje w sprawie warunków pracy kierowców i motorniczych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie: eksploatacji liniowej; obsługi i naprawy tramwajów, trolejbusów i autobusów; przy budowie, konserwacji i naprawach sieci trakcyjnej, torów tramwajowych i innych urządzeń; kierowców i motorniczych pojazdów komunikacji miejskiej.

Uzasadnienie projektowanych regulacji. - W obecnym czasie, w związku z mającą miejsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 szczególnie istotna stała się, podnoszona przez związki zawodowe pracowników transportu publicznego skupiające kierowców i motorniczych tramwajów, a także Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, sprawa poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej - kierowców i motorniczych tramwajów. Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) nie określają warunków dla pomieszczeń zlokalizowanych na pętlach i końcówkach linii autobusowych i tramwajowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. z 2002 r. nr. 37. poz. 341 z późn. zm.) również całkowicie pomija zagadnienia dotyczące warunków pracy prowadzących pojazd, czyli kierowców i motorniczych. Brak takich regulacji dodatkowo powoduje, że Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli prowadzonych w tym zakresie nie może skuteczne egzekwować od pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom, tej specyficznej grupy zawodowej, godnych warunków higieniczno-sanitarnych. Wspomniane problemy kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej dotyczą przede wszystkim braku odpowiednich pomieszczeń zarówno sanitarnych, jak i socjalnych, na pętlach i końcówkach linii autobusowych i tramwajowych. Pracownicy w tych miejscach są w zasadzie pozbawieni możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb fizjologicznych i higienicznych. Brak dostępu do bieżącej wody oraz innych środków sanitarnych znacząco podnosi ryzyko zagrożenia zdrowia. Wprowadzenie proponowanych zmian zagwarantuje zachowanie podstawowych praw pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy w komunikacji regularnej oraz przyczyni się do stworzenia bardziej godnych i bezpiecznych warunków pracy. Poprawa warunków socjalno-sanitarnych kierowców i motorniczych będzie miała także wpływ na zredukowanie liczby osób rezygnującej z pracy na tych stanowiskach z powodu ciężkich warunków jej wykonywania. Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na pozostałą dużą liczbę proponowanych zmian zasadne jest wydanie nowego rozporządzenia, co w znacznym stopniu poprawi przejrzystość przepisów i tym samym ułatwi ich realizację - uzasadnia resort infrastruktury.

Zakres zmian. Tak więc, wprowadzane zostają np. całkowicie nowe wymagania dotyczące warunków pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych: wprowadzono toalety oraz pomieszczenia do spożywania posiłków, określono warunki pracy w kabinie pojazdu: temperatura, elementy oddzielające kabinę od części pasażerskiej pojazdu; uniemożliwienie otwarcia drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione. Pomieszczone w projektowanym rozporządzeniu wymagania mają dotyczyć wyłącznie pojazdów nowych. Zaproponowane zostały także zmiany dla poprawy bezpieczeństwa warunków pracy motorniczych oraz kadry technicznej: rozszerzono wykaz prac i czynności obsługowych pojazdu, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego; określono kolory sygnalizacji świetlnej stosowanej w zajezdniach i warsztatach tramwajowych oraz zaproponowano warunki techniczne jakie powinny spełniać bramy wjazdowe, wyjazdowe i przejazdowe na zajezdniach tramwajowych; powiększono zbiór dodatkowego oznakowania wewnętrznych dróg komunikacyjnych i transportowych na terenie zajezdni oraz warsztatów; wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania kanałów technicznych oraz wymagania dla pomieszczeń, w których wykonywane są prace związane z obsługą i naprawą autobusów zasilanych paliwem metanowym; wskazano miejsce w którym mogą być wykonywane czynności związane z przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów itd.

Planowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, szczegółowo określono okres dostosowania. Utraci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. nr 37, poz. 341 i z 2005 r. poz. 1866). (jm)