Legislacja

Już tylko publikacja

28 sierpnia 2020

Już tylko publikacja
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Sejm RP. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym. To akt stanowiący element tzw. pakietu deregulacyjnego. Już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas przed wejściem w życie przepisów niosących wiele ułatwień np. zwolnienie kierowców z obowiązku okazywania dokumentu uprawnień podczas kontroli drogowych; możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu lub w miejscu zakupu lub odbioru samochodu; możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego itd. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3. miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. (jm)

* * *

Kancelaria Prezydenta RP.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego. Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Ustawa wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.

Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Ustawa ponadto wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Ustawa określa także:

1) zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej,

3) przesłanki odmowy rejestracji pojazdu,

4) strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu,

5) miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem,

6) obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, przewidziane są jednak liczne wyjątki. Przykładowo wskazać można:

- przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu - które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

- przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej - które wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu, m.in. komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji.