Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie dowodów rejestracyjnych

2 listopada 2017

Nowe rozporządzenie w sprawie dowodów rejestracyjnych
INFO CAR – „Poznaj swój dowód rejestracyjny” (kliknij)

W Dzienniku Ustaw opatrzonym datą 30 października 2017 r. pod pozycją nr 2014 opublikowane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych. Wydane ono zostało na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Minister reguluje i zarządza sprawy dotyczące organu rejestrującego, producenta blankietów, dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych, procedur ich zamówień oraz odbioru, zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych. Blankiety dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepki kontrolne są drukami ścisłego zarachowania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (2004.2658), zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281 oraz 2016.2001). (jm)