Legislacja

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma

9 maja 2024

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma
Pojazd przeznaczony do zawodów sportowych, które mają zostać tymczasowo dopuszczone do ruchu (wyłącznie na trasach zawodów) mają być otrzymywać specjalne tablice rejestracyjne z czerwonymi znakami na żółtym tle (fot. PIXBAY)

Organizatorzy motosportów niecierpliwią się. Czekają na przepisy wykonawcze, które mają obowiązywać od 1 czerwca br., ale nie ma ich. Regulacje mają dotyczyć samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostaną tymczasowo dopuszczone do ruchu. Przewidziane oznakowane to żółte tablice rejestracyjne z wytłoczonymi czerwonymi znakami tak przewidują kolejne projekty rozporządzenia o rejestracji (i tą drogą dementujemy doniesienia, iż tu mają się pojawić tablice barwy pomarańczowej), ale to nie jedyna oczekiwana regulacja, a sezon trwa, do czerwca już tylko kilkanaście dni.

Ustawa. Z końcem sierpnia ubiegłego roku podpisana została ustawa zmieniająca Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1720 art. 4 [kliknij]). Ustawodawca wprowadził zupełnie nowe pojęcie - "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Określane w ten sposób pojazdy mają być zwolnione z typowych badań technicznych i dostać tablice rejestracyjne odróżniające się od innych odrębnym kolorem tła i liter. Takie tablice będą oznaczały, iż pojazd jest dopuszczony do ruchu na czas trwania zawodów, uczestniczący w nich i wyłącznie na ich trasie. Nie będą mogły legalnie uczestniczyć w codziennym ruchu drogowym. Regulacje mają obowiązywać z dniem 1 czerwca br. A oczekiwanych aktów wykonawczych nie ma.

Rejestracja. Wg projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury - w porozumieniu z ministrami: cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji a także ministrem obrony narodowej - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów z 20 marca 2024 [kliknij (projekt w Wykazie prac legislacyjnych Ministra infrastruktury nr 7 [kliknij]) tu status aktu nadal określony jako „otwarty”]: „§ 27. 1. Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 73 ust. 1d ustawy. 2. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej będącej tablicą rejestracyjną samochodową albo tablicą rejestracyjną motocyklową jest wytłoczony numer rejestracyjny: (…) 9. Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu: 1) barwy czerwonej na białym tle albo 2) barwy czerwonej na żółtym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla osobowego samochoduprzeznaczonego do zawodów sportowych.”.

Ministerstwo Infrastruktury. W Wykazie RCL autorzy projektu tak piszą o potrzebie zmiany: „Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów wynika z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394), zmieniającego delegacje do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przygotowując projekt rozporządzenia planowane jest uwzględnienie zmian przepisów wynikających z:

1. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, które wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r., tj. zastępujących obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu oraz

2. ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720), które wchodzą w życie 1 czerwca 2024 r., tj. umożliwiających czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych,

3. ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919). W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenia nie będzie uwzględniał kwestii związanych ze zgłoszeniem nabycia pojazdu. Określona zostanie natomiast wyróżniająca się kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełnione zostaną przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto w projekcie, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, które utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, zakłada się ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienia przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych, w tym: szczegółowych wymagań techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakresu i sposobu ich badania, wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis. Potrzeba wprowadzenia zmian była sygnalizowana przez jednostkę certyfikującą tablice rejestracyjne (ITS) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych. W projekcie zakłada się również zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM” oraz w zakresie określenia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które nie będą wymagały przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Zmiany te związane są z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919). Ponadto w projekcie zostaną uwzględnione wnioski Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Urzędu Miasta Poznania poprzez dodanie w załączniku nr 13 do projektu rozporządzenia nowych wyróżników powiatu dla tych organów rejestrujących, celem zwiększenia pojemności rejestracyjnej.

Mając na uwadze, że:

- w projekcie rozporządzenia określone będą warunki techniczne dla tablic rejestracyjnych w związku z czym projekt będzie podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej

- obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zgodnie z art. 20 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj.: do dnia 22 lipca 2025 r.) proponuje się, aby nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.”.

Zdziwienie może budzić fakt, iż w projekcie datowanym 16 stycznia 2024 r. zapisano, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. tymczasem już 20 marca zapisano: „Art. 51. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”. Tymczasem projekt przeszedł etap uzgodnień, te zostały przeanalizowane, wnioskodawcy odnieśli się do uwag, odbyły się też konsultacje publiczne i zgłoszono kolejne stanowiska. Następnie raport z konsultacji i projekt rozporządzenia sygnowany datą 15 marca 2024 r. trafił do Komisji Prawniczej RCL.

Inne akty wykonawcze. Rzetelnie dodajmy, iż resort nie jest bezczynny - 24 kwietni br. w RCL pojawił się projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników [kliknij], podobnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych [kliknij]. Tu dodano punkt, iż wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych samochodowych do oznaczania samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych albo ich wtórnika będzie kosztowało 100 zł;”. Uwaga w obu przywołanych przypadkach regulacje obowiązują z dniem 1 czerwca 2024 r.

Co dalej? Dalej ewentualne uwagi RCL, podpisy ministrów i publikacja. Tak być powinno, jednak akt gdzieś utknął. Jak tę sytuację widzi resort infrastruktury? Czytelnicy niecierpliwią się. (jm)