Legislacja

Nowy Regulamin egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych

9 listopada 2023

Nowy Regulamin egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury. Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (2023.42_dz.urz.mi) [kliknij] (fot. screen)

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury opublikowane zostało nowe Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym [kliknij]. Weszło w życie z dniem następnym.

Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wydane zostało na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.p. 2001.125.1371 oraz t.j. 2022.2201 z późn. zm.) [kliknij]. Tu w Rozdziale 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych ustawodawca zapisał:

„1. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną działającą przy jednostce określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1. 2. Egzamin składa się z dwóch części:

1) pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru;

2) pisemnego zadania egzaminacyjnego.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

4. Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, określa regulamin opracowany przez jednostkę określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.

5. Katalog pytań i katalog zadań, a także pytania i zadania zawarte w indywidualnych zestawach egzaminacyjnych nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).”.

I tak minister infrastruktury zarządził Regulamin przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, stanowiący załącznik do opublikowanego, omawianego zarządzenia. Tym samym traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (2019.3_dz.urz.mi).

W omawianym regulaminie znajdują się rozdziały określające: przepisy ogólne; wnioski o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i o wydanie zaświadczenia oraz warunki przeprowadzenia egzaminu pisemnego; plan egzaminów; przeprowadzenie egzaminu oraz zadania komisji egzaminacyjnej; opłaty za egzamin i certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, oraz koszty przeprowadzenia; sposób przechowywania Protokołów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia; rejestru wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i rejestru wydanych zaświadczeń; informacje o procedurze certyfikacji; skargi; odwołania. Załączono także wzory:

- wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;

- wniosku o wydanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

wydawanych przez Instytut Transportu Samochodowego Zakład Certyfikacji Normalizacji i Jakości - Pracownię Certyfikacji Osób.

Też deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów i protokół z egzaminu, kartę odpowiedzi podpisywane przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Pełną informację jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy niezbędny osobom, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób albo rzeczy i potwierdzający ich niezbędną wiedzę do wykonywania działalności transportowej omawia Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy [kliknij].

Nowe zarządzenie weszło w życie z dniem 19 października 2023. (jm)