Legislacja

Nowy wzór formularza z kontroli stanu technicznego pojazdu

29 marca 2023

Nowy wzór formularza z kontroli stanu technicznego pojazdu
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów - pozycja 304 Wykazu prac legislacyjnych ministra infrastruktury [kliknij].

Zaproponowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów (Dz. U. poz. 1825), które utraciło moc z dniem 1 marca 2023 r. zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209).

Stanowi ono realizację upoważnienia ustawowego z art. 90a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) i określa wzór formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów. Projekt rozporządzenia wdraża załącznik V dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm.), dalej: dyrektywa 2014/47/UE, określający wzór formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów.

Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (jm)