Legislacja

Obowiązują nowe oznaczenia paliw

15 października 2018

Obowiązują nowe oznaczenia paliw
Komisja Europejska - KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W kierunku jak najpowszechniejszego wykorzystania paliw alternatywnych - plan działania dotyczący infrastruktury paliw alternatywnych przyjęty na podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 2014/94/UE, uwzględniający ocenę krajowych ram polityki na podstawie art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/94/UE [kliknij]

Komisja Europejska opublikowała informacje dotyczące obowiązujących od 12. października nowych oznaczeń paliw w całej Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone według unijnej dyrektywy. Odpowiednia symbolika oznaczeń ma być stosowana na wszystkich ogólnodostępnych stacjach w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji. Zachęcamy do lektury pytań i odpowiedzi:

1. Jakie są nowe etykiety paliwowe w UE i co one oznaczają? Co się zmieni 12 października?

Od 12 października 2018 r. We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach EOG (Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji, nowy wspólny i zharmonizowany zestaw etykiet paliwa będzie obowiązkowy do stosowania w nowo produkowanych pojazdach i na wszystkich stacjach benzynowych wydających benzynę, olej napędowy, wodór, sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny lub paliwa płynne z paliw gazowych, a także w salonach samochodowych.

Etykiety te zostaną umieszczone na dyszach wszystkich pomp napełniających, na samych pompach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie klapy wlewu paliwa / pokrywy nowych produkowanych samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, pojazdów trójkołowych i czterokołowych, lekkich samochodów dostawczych, ciężkich pojazdów pojazdy użytkowe oraz autobusy i autokary. Powinny również pojawić się w instrukcji obsługi pojazdu i mogą pojawić się w elektronicznym podręczniku dostępnym w centrum rozrywki pojazdu.

2. Dlaczego potrzebne są te nowe etykiety?

Rosnąca różnorodność paliw dostępnych na rynku oznacza rosnącą potrzebę zapewnienia kierowcom jasnych i bezpośrednich informacji na temat zgodności paliw sprzedawanych na stacjach paliw i ich pojazdach. Rosnąca różnorodność nazw i marek paliw może czasami prowadzić do nieporozumień wśród konsumentów i przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze swobodnego przepływu, takim jak Unia Europejska. Właśnie dlatego w dyrektywie 2014/94 / UE w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych wymaga się, aby państwa członkowskie UE i państwa EOG poprawiły informacje przekazywane konsumentom, którzy mają do czynienia z takim wyborem paliw do swojego pojazdu. Aby pomóc konsumentom w wyborze odpowiedniego paliwa do swoich pojazdów w całej Europie, uzgodniono nowe wymagania dotyczące oznakowania dla nowo produkowanych pojazdów i stacji paliw.

3. Jak wyglądają nowe etykiety?

Nowe etykiety są podzielone na trzy grupy, z unikalnym kształtem identyfikacyjnym dla każdego rodzaju paliwa: benzyna będzie oznaczona literą E wewnątrz koła, diesel z literą B wewnątrz kwadratu, a paliwa gazowe zostaną oznaczone rombem. Informacja wewnątrz kształtu wskazuje maksymalną zawartość biopaliwa w paliwie, która jest zalecana do stosowania przez pojazd wyposażony w nową etykietę. Rozmiar etykiet: na stacjach paliwowych, minimalna średnica 13 mm dla dyszy i minimum 30 mm dla jednostki wydającej paliwo; w klapie / klapie paliwa nowych samochodów, minimum 13 mm.

Paliwa typu benzyny: koła. E5, E10 itp. ("E" oznacza konkretne biokomponenty obecne w benzynie);

Paliwa typu diesel: kwadratowe. B7, B10, XTL itp. ("B" oznacza określone składniki biodiesla obecne w oleju napędowym, XTL oznacza syntetyczny olej napędowy i wskazuje, że nie pochodzi on z ropy naftowej);

Paliwa gazowe (np. CNG, LNG, LPG i wodór): diament.

Oprócz identyfikatorów paliwa, państwa członkowskie mogą dostarczyć dodatkowych informacji o konsumentach dotyczących charakterystyki paliw na pompie paliwowej.

4. Czy wszystkie pojazdy są objęte postępowaniem? A co z samochodami elektrycznymi?

Ustawodawstwo europejskie wymaga oznakowania tylko dla nowych pojazdów wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy lub zarejestrowanych na dzień 12 października 2018 r.

Jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, w przypadku pojazdów hybrydowo-elektrycznych kierowca nadal będzie musiał zatankować za pomocą odpowiedniego paliwa.

Podobny zestaw etykiet dla pojazdów elektrycznych na punktach ładowania, które kierują kierowcami podczas ładowania akumulatorów pojazdu, jest obecnie opracowywany. Oczekuje się, że Europejski Standard Normalizacyjny (CEN) przyjmie nowy standard "EN 17186: 2019" ustanawiający zharmonizowane identyfikatory dla zasilania elektrycznych pojazdów drogowych na początku 2019 r. Odpowiednie wymagania dotyczące etykietowania mają również zastosowanie do wszystkich punktów ładowania i elektryczne pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium państw członkowskich od 24 miesięcy po ich przyjęciu.

5. Czy nowe etykiety paliwa zastępują istniejące?

Te nowe etykiety nie mają na celu zastąpienia żadnych istniejących zaleceń dotyczących jakości, bezpieczeństwa lub wydajności, ani komunikacji marketingowej lub marketingowej promującej markę, które są obecnie wykorzystywane w punktach ponownego tankowania, oznaczeniach paliwa pojazdów lub nazwach instrukcji obsługi pojazdu. Nowe oznakowanie paliwa uzupełnia potrzeby informacyjne użytkownika pojazdu przybywającego do obiektu punktu tankowania w odniesieniu do kompatybilności między silnikiem paliwa i silnika pojazdu, aby konsument mógł łatwo odróżnić rodzaje paliwa od klas (np. Benzyna, olej napędowy, LPG, naturalne gaz itp.) oraz kompatybilność tych paliw z silnikiem pojazdu.

6. Jaki był proces przyjmowania tych etykiet?

Zostały one określone w standardzie branżowym opracowanym przez europejskie organy normalizacyjne z udziałem przedstawicieli przemysłu, konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego. Specjalna grupa zadaniowa w ramach komitetu technicznego CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) 441 (TC441) pracowała nad projektem i formatem nowych etykiet w celu zachowania zgodności z ogólnymi przepisami dyrektywy 2014/94 / UE. Uczestnicy grupy zadaniowej składali się z ekspertów z unijnego przemysłu samochodowego i paliwowego, organizacji pozarządowych reprezentujących konsumentów, krajowych organów normalizacyjnych, szeregu rządów UE i Komisji Europejskiej.

7. Jakie są paliwa alternatywne? Dlaczego ich potrzebujemy?

Paliwa alternatywne "to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut źródeł paliw kopalnych w dostawie energii do transportu i które mogą przyczynić się do obniżenia emisyjności i poprawienia ekologiczności sektora transportu. Obejmują one między innymi: energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) w formie gazowej (sprężony gaz ziemny (CNG)) i skroploną (skroplony gaz ziemny (LNG) oraz gaz płynny ( LPG) Ważne jest, aby zauważyć, że w niektórych przypadkach CNG, LNG i LPG mogą być w 100% pochodzenia kopalnego.

Transport europejski jest silnie uzależniony od ropy naftowej, z której większość jest importowana, i stoi w obliczu rosnącej niepewności dostaw paliwa, ponieważ ropa naftowa pochodzi z coraz bardziej niestabilnych regionów świata, a także wysoki i rosnący rachunek za import ropy, który powoduje deficyt w bilansie handlowym. Oczywiste jest, że transport UE musi dywersyfikować swoje źródła energii.

Transportowa 2050 Strategia Komisji Europejskiej od 2011 roku miała na celu przełamać uzależnienie transportowej UE od ropy naftowej i zaproponowała cel 60% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. To wyznaczać cele dla różnych rodzajów transportu, w tym CO2 wolne logistyki miejskiej w największych ośrodkach miejskich 2030, zmniejszając o połowę stosowanie konwencjonalnie napędzanych pojazdów w transporcie miejskim do 2030 roku, i wycofanie ich z miast do roku 2050. przewiduje się również 40% CO2 niskie paliw lotniczych do roku 2050 i 40% redukcji emisji CO2 ze statków. Cele te nie mogą zostać osiągnięte przy użyciu konwencjonalnych paliw, ale wymagają dużej ilości alternatywnych paliw.

Paliwa alternatywne mogą przyczynić się do zmniejszenia problemów związanych z jakością powietrza w Europie. Szacuje się, że w 2010 r. Doszło do 420 000 przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w UE. Znaczna część zanieczyszczenia powietrza jest spowodowana przez pojazdy silnikowe napędzane benzyną i olejem napędowym.

Efektywność energetyczna w transporcie i efektywne zarządzanie transportem mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji i zużycia oleju. Jednak nie są one alternatywą dla substytucji oleju, ale pomostem do alternatywnych paliw. Paliwa alternatywne są jednym z elementów złożonego zestawu polityk służących obniżeniu emisyjności transportu poprzez stopniowe zastępowanie paliw kopalnych odpowiedzialnych za emisje CO2 z transportu. W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, określający szereg działań wspierających w celu przyspieszenia wdrażania infrastruktury, a także zwiększenia inwestycji i poprawy akceptacji konsumentów.