Legislacja

Opublikowano projekty rozporządzeń ws. kontroli word i osk

24 stycznia 2017

Opublikowano projekty rozporządzeń ws. kontroli word i osk
(fot. J. Michasiewicz)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano dwa oczekiwane, bo zapomniane, projekty rozporządzeń w sprawie:

- kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (z dnia 16.1.2017) (poz. 126);

- kontroli ośrodków szkolenia kierowców (z dnia ..1.2017) (poz. 127).

W obu przypadkach rozpoczęte w ten sposób uzgodnienia i konsultacje publiczne zaplanowano na okres 14 dni do 14 lutego br. W rozdzielniku do także opublikowanego pisma resortu wnioskującego o przesyłanie uwag i stanowisk odpowiednio 23 i 20 odbiorców.

Kiedy zaczną obowiązywać? Oba rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Konsultacje publiczne zaplanowano do 10 lutego br. Rozporządzenia poprzedzające przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r. o czym tego właśnie dania pisaliśmy. Zadaliśmy wówczas pytanie, czy akty, które utraciły moc mogą obowiązywać? Rzetelnie trzeba przypomnieć, iż akt podstawowy, czyli ustawa obowiązuje.

Co nowego w kontrolach word? Rozporządzenia stanowią wypełnienie upoważnienia dla ministra określonego w art. 74 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Określają one: szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli oraz wzory stosowanych druków. Jak to czytamy w uzasadnieniu: - W szczególności wskazano sposób przygotowania planu kontroli, sposób przygotowania kontroli, w tym określono wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Określono także podział na kontrolę „kompleksową” i „problemową” i „doraźną” wskazując jakie rodzaje kontroli powinny być przeprowadzane w poszczególnych przypadkach. Określono także sposób postępowania z dokumentami zabezpieczanymi w związku z przeprowadzaną kontrolą oraz tryb postepowania w zakresie podpisania protokołu i doręczenia zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo określono, że podczas kontroli doraźnej można dokonać sprawdzenia zagadnień wynikających z pozyskanych przez Marszałka Województwa informacji, które nie są skargami lub wynikami analizy. Są to przede wszystkim informacje anonimowe dotyczące sposobu działania WORD, a także informacje prasowe opisujące działanie ośrodka. I konkluzja: - W stosunku do dotychczasowego brzmienia przepisów regulujących zakres, warunki i tryb kontroli WORD nie dokonano zmiany przepisów.

Co nowego w kontrolach osk? Tutaj projekt przewiduje analogiczne rozwiązanie jak w poprzedniczce tego rozporządzenia. Z wyjątkiem tego, że kontrola ośrodka szkolenia kierowców wskutek złożonej na ośrodek skargi nie będzie umieszczana w planie kontroli. Wynika to z faktu, że kontrola ośrodka na podstawie złożonej skargi na ten ośrodek powinna zostać przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie, zaś konieczność umieszczania takiej kontroli w planie kontroli tylko wydłużała czas na przeprowadzenie kontroli. I dalej dowiadujemy się z uzasadnienia: - W celu uporządkowania działań organu nadzoru w planie tym zostanie umieszczona natomiast kontrola przeprowadzana wskutek analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii. Ponadto plan kontroli będzie uzupełniany o ww. kontrolę. Plan kontroli nie będzie natomiast uzupełniany o kontrole osk wpisanego w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty wskutek skarg na nieprawidłowy przebieg szkolenia oraz na wniosek starosty, który wpisał osk do rejestru, bowiem te kontrole powinny być doraźne. I co ważne: w celu podniesienia efektywności i skuteczności nadzoru nad ośrodkiem zmieniono w projektowanym rozporządzeniu definicję kontroli doraźnej oraz dodano definicję kontroli problemowej. Określając, które kontrole są planowe albo doraźne oraz kompleksowe lub problemowe. Obowiązek zatwierdzenia przez organ do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie, pierwszego planu kontroli organ zatwierdza wyniki z potrzeby ujęcia w skali całego kraju kontroli w obecnym roku.

Co dzisiaj? Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy w okresie braku nowych rozporządzeń wykonawczych, odbywają się kontrole w osk i word? Tym razem pod gmachem ministerstwa nie było i raczej nie będzie demonstracji? (jm)