Legislacja

Pijani lub odurzeni kierowcy zapłacą

14 stycznia 2020

Pijani lub odurzeni kierowcy zapłacą
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (EW-020-56/20). Autorzy nowelizacji proponują obciążyć kosztami pijanych lub odurzonych kierowców, sprawców wypadków drogowych. Osoby te miałyby ponosić koszty zarówno udzielonych im i ich ofiarom świadczeń zdrowotnych (w szczególności koszty świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji). Sprawcy czyli: nietrzeźwi lub odurzeni sprawców wypadków prowadzących "mechaniczny lub inny pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym".

Propozycje projektu. Dotyczy on stworzenia podstaw prawnych pozwalających na wystąpienie przez NFZ z roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku drogowego (w sytuacji gdy wyłącznym sprawcą wypadku uznana została osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd) z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz sprawcy czy ofiary tego wypadku drogowego. Posłowie proponują dodanie do ustawy artykułu nr 108a w brzmieniu:

1. W przypadku gdy wyłącznym sprawcą wypadku drogowego uznana została osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, oddział wojewódzki Funduszu występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy tego wypadku drogowego z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz sprawcy oraz ofiar wypadku drogowego.

2. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności koszty świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji.

Uzasadnienie. Autorzy projektu przywołują dane Komendy Głównej Policji - w 2018 r. użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu, uczestniczyli w 2 779 wypadkach drogowych (8,8% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 370 osób (12,9% ogółu zabitych), a 3 112 osób odniosło obrażenia (8,3% ogółu rannych). Analizują, iż większość z ofiar nietrzeźwych kierowców doznaje ciężkich, wielonarządowych urazów wymagających najpierw wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego a potem leczenia m.in. na oddziałach zabiegowych, oddziałach intensywnej terapii, a następnie długotrwałej rehabilitacji, a także opieki psychologicznej i psychiatrycznej wynikającej ze stresu pourazowego. Nierzadko kosztownej pomocy medycznej wymagają też sami sprawcy wypadków. I kolejna informacja: - Według danych szacunkowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, całkowite koszty wszystkich zdarzeń drogowych stanowią ok. 48,2 mld zł rocznie, co stanowi 3 % PKB. Koszt jednostkowy wypadku z jedną ofiarą śmiertelną wynosi 2,05 mln zł, z ofiarą ciężko ranną– 2,3 mln zł, a 26,7 tys. zł z ofiarą lekko ranną. Koszty świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców są istotnym obciążeniem dla budżetu NFZ. W obecnym stanie prawnym Narodowy Fundusz Zdrowia posiada możliwość uzyskiwania przychodów uzyskanych z tytułu roszczeń regresowych (art.116 ust.1 pkt.6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych). Brak jednak szczegółowych podstaw prawnych do kierowania roszczeń regresowych wobec nietrzeźwych sprawców wypadków z tytułu poniesionych przez NFZ kosztów leczenia ich ofiar.

Konkluzja poselska: - Projekt zawiera regulacje prawną stanowiącą podstawę prawną do formułowanie tego typu roszczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Regulacja na istotne znaczenie prewencyjne i w zamiarze ustawodawcy ma przynieść zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby rannych. Wysokie koszty leczenia specjalistycznego, których będzie mógł domagać się NFZ od sprawców wypadków drogowych będą mieć istotne znaczenie prewencyjne.

Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Dariusz Klimczak. (jm)

 [J1]