Legislacja

Po 15. miesiącach będzie pierwsze czytanie

7 września 2018

Po 15. miesiącach będzie pierwsze czytanie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W nadchodzącym tygodniu w sejmowej Komisji Infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1654). Uzasadniającym będzie poseł Paweł Szramka. Projekt do Sejmu wpłynął 5 czerwca 2017 r. i wówczas też został skierowany do I czytania w komisjach.

Cel ustawy. Celem ustawy – jak czytamy w uzasadnieniu – jest umożliwienie osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, poruszania się motocyklami trójkołowymi. Uprawnienie takie byłoby szczególnie ważne dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A. Proponowany zapis brzmi: „W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 ze zm.) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:4) kategorii B uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym

- pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”

Projekt pozytywnie został oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przesłanej opinii nadmieniono, iż egzamin na tą kategorię prawa jazdy, zgodnie z par. 43 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), przeprowadzany jest na motocyklu dwukołowym, co uniemożliwia jego zdanie przez znaczną cześć osób niepełnosprawnych ruchowo. Zdecydowanie łatwiej zdać im egzamin na prawo jazdy kategorii B (samochodem dostosowanym do rodzaju schorzenia). Dodajmy, że także łatwiej im będzie dokonać zakupu trójkołowca.

Obowiązujący stan prawny. Przypomnijmy, iż według obowiązującego stanu prawnego uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21. roku życia. Natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia. Z kolei prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. I dalej uzasadniający wniesiony projekt nadmieniają, że zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy, w odniesieniu do kierowania pojazdem na własnym terytorium, państwa członkowskie mogą uznać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ukończył 21. rok życia.

Podsumowanie. Autorzy projektu zwracają uwagę także na fakt, że technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. - Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych. Takie rozumowanie występuje zresztą na gruncie wspomnianego art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Z wyżej przytoczonych powodów przyznanie posiadaczom prawa jazdy kategorii B nie zwiększy ilości wypadków na drogach - czytamy.

W ostatnim zdaniu swojego uzasadnienia posłowie podkreślają, że zmiana ustawy nie oznacza ani konieczności zmiany blankietów prawa jazdy, ani zmiany innych przepisów w tym przedmiocie, np. egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców. Tu jednak mamy wątpliwość. Szkolenie i egzaminowanie powinno być obowiązkowe. (jm)