Legislacja

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie pomiarów trzeźwości

26 września 2018

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie pomiarów trzeźwości
(fot. Grupa IMAGE)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Projektowany akt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do zmiany przepisów, które wprowadziła ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.1098). Zgodnie z art. 1 wymienionej ustawy, całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem: 1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D; 2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata; 3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Wprowadzono zmiany, które dotyczą:

* 30-dniowego terminu w jakim należy przeprowadzić ponowne badanie lekarskie od wpływu wniosku o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego. Po upływie tego terminu, orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza stanie się ostatecznym. Zmiana ma na celu uniknięcie umyślnego niestawiania się na badanie lekarskie;

* w załączniku nr 1 „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku” zmiana w kolumnie 6 „Pole widzenia”. Dotychczasowe uregulowanie wywoływało wątpliwości interpretacyjne;

* „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu” – dostosowano do przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.1098);

* w załączniku nr 6 „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki” uchylono ust. 11, dotyczący określonych przypadków stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

* karta badania lekarskiego została usystematyzowana w związku z rezygnacją oceny stanu zdrowia osoby badanej, w zakresie narządu słuchu i równowagi;

* wprowadzono przepis przejściowy dotyczący postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu.

Proponowany tekst został przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych. (jm)