Legislacja

Odmiejscowienie wydawania praw jazdy - tak, ale później

27 września 2018

Odmiejscowienie wydawania praw jazdy - tak, ale później
Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. MI)

Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadając na interpelację poselską informuje, iż odmiejscowienie wydawania praw jazdy na dzień dzisiejszy nie jest możliwe i celowe.

Pytanie. W sierpniu br. poseł Marek Wójcik pytał ministra infrastruktury o możliwość odmiejscowienia procedury wydawania praw jazdy. Przywoływał ustawę z 2010 r. o dowodach osobistych, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań. - Odmiejscowienie umożliwiło złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski, a nie tylko w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej – przypominał poseł. I na zasadzie analogii pytał czy istnieje możliwość, aby na wzór dowodu osobistego umożliwić wydawanie prawa jazdy w dowolnym starostwie powiatowym/urzędzie miasta na terenie kraju?

Odpowiedź. Właśnie w tej sprawie, Andrzej Bittel - w imieniu ministra infrastruktury - po pierwsze przypomniał, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego prawo jazdy wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu. Starosta jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji na temat osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, w szczególności dotyczącej popełnianych przez nie naruszeń przepisów ruchu drogowego i związanych z nimi zakazów prowadzenia pojazdów czy informacji o cofnięciu czy zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Jednocześnie część tych informacji jest także gromadzona w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK) jednakże nie wszystkie dane tam zgromadzone są w pełni aktualne i dostępne online.

Jak wiemy prowadzone są prace na modernizacją bazy CEPIK i wprowadzeniem nowego systemu CEPIK 2.0 pozwalającego na precyzyjne i bieżące gromadzenie i uzyskiwanie informacji na temat osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami przez wszystkie służby w tym także przez wszystkie organy odpowiedzialne za wydawanie praw jazdy.

I konkluzja odpowiedzi: Do czasu wprowadzenia CEPIK 2.0 obecnie stosowany sposób wydawania prawa jazdy przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania musi zostać zachowany ze względu na konieczność zapewnienia, że prawo jazdy otrzymają wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymagania do kierowania pojazdami w tym, które nie posiadając orzeczonych zakazów kierowania pojazdami. (jm)