Legislacja

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”

6 grudnia 2023

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”
Rządowe Centrum Legislacyjne. 5.12.2023. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [kliknij] (fot. screen wg stanu na dn. 6.12.2023 r.)

Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury - o czym informowaliśmy [kliknij]. Resort informuje, iż projekt ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Ponadto proponowane rozwiązania pozwolą na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym. Niestety tekst projektu nie został udostępniony.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Ponadto proponowane rozwiązania pozwolą na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym.

Chcemy dokonać ujednolicenia równolegle funkcjonujących struktur terenowych Inspekcji i znieść dualizm ich podległości, tak aby podlegały wyłącznie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego - powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur. Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego. Inspekcja funkcjonuje na szczeblu terenowym w oparciu o struktury z uwzględnieniem podziału administracyjnego państwa, tj. 16 wojewódzkich inspektorów, wchodzących w skład administracji zespolonej w województwach.

Najważniejsze rozwiązania:

- Wyłączenie wojewódzkich inspektorów transportu drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej.

- Zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych oraz okresowe prowadzenie działań kontrolnych na szerszą skalę.

- Likwidację 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

- Ustanowienie jednego budżetu dla całej Inspekcji, co umożliwi przejrzyste, elastyczne i sprawne zarządzanie środkami finansowymi w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to stworzy możliwość rozliczania środków budżetowych przekazywanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Inspekcji w powiązaniu z osiągniętymi przez nie wynikami kontrolnymi i zrealizowanymi zadaniami.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Niestety tekst projektu nie został opublikowany. Nie znamy jego zapisów, albowiem na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego znajdujemy wyłącznie pustą informację, nie nadano nawet numeru w stosownym wykazie [kliknij]. Jednak rzetelnie poinformujemy, iż znalazła się tu formuła: „Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”. Co nie zmienia faktu, iż zainteresowanych nie możemy odesłać do tekstu zgłoszonego przez resort infrastruktury. Nie znamy także informacji o uzgodnieniach, konsultacjach itd. Więcej w wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury informacji także nie ujawniono [kliknij]. (jm)