Legislacja

Projekt w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz tablic rejestracyjnych – wyślij komentarz

25 kwietnia 2017

Projekt w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz tablic rejestracyjnych – wyślij komentarz
RCL: Projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji... (20.4.2017)

Opublikowano, sygnowany datą 20. kwietnia 2017 r., projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Przewidziano obowiązywanie aktu z dniem 1 stycznia 2018 r., poza wyjątkami wchodzącymi w życie pół roku po publikacji lub 4 czerwca 2018. W tym też terminie utraci moc poprzednik opublikowanego projektu - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (2002.133.1123).

Jak się dowiadujemy konieczność wydania do 31 grudnia 2017 r. rozporządzenia wynika z art. 12 pkt 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. kilku przyczyn, a tu: faktu, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze utracą moc z dniem 1 stycznia 2018 r.; delegacja z art. 76 ust. 1 pkt 1 została uzupełniona o lit c - szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania oraz fakt, iż rozporządzenie będzie podpisywane w porozumieniu nie tylko przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, ale również przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Jedna, jak podkreśla ustawodawca: projekt rozporządzenia stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów jak również wprowadza nowe rozwiązania. W trakcie opracowywania projektu wzięto pod uwagę potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii przedmiotowego rozporządzenia. Dla nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie uwzględniono czas potrzebny dla ich wprowadzenia, aby wyeliminować sutki ekonomiczne dla producentów tablic rejestracyjnych i organów rejestrujących pojazdy, a w konsekwencji dla właścicieli pojazdów. I kilka szczegółowych informacji o nowym teście: dla poprawy i łatwiejszego odbioru przepisów zastosowano czytelniejszy podział rozdziałów; określono definicję kwalifikowanego podpisu elektronicznego; zrezygnowano z definicji „właściciela pojazdu”; zaproponowano uproszczenie obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego; wprowadzono ułatwienie związane ze składaniem wniosku o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej tzw. trzeciej tablicy dla bagażnika; zrezygnowano z wymogu składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań; zaproponowano rezygnację z przepisu wymagającego, aby przed dokonaniem wyrejestrowania z urzędu pojazdu wycofanego z eksploatacji, organ rejestrujący wzywał pisemnie posiadacza pojazdu do zwrotu tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu; zaproponowano nowe kombinacje pojemności rejestracyjnych dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym dla rejestracji motocykli i motorowerów; zaproponowano nowe wzory tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych - do oznaczania pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, wyprodukowanych w innym państwie niż państwo członkowskie; dopuszczono stosowanie na produkowanych tablicach rejestracyjnych tylko czcionki zwężonej; proponowane są też łagodniejsze wymagania (tolerancje) dla kosztów przetłoczeń znaków i ramki obrzeża tablicy rejestracyjnej dla uproszczenia produkcji i badania tablic rejestracyjnych; wprowadzono - w odrębnym rozdziale - warunki i tryb czasowej rejestracji pojazdów. Proponowane zmiany podsumowano: można założyć, że projektowane przepisy spowodują ułatwienia dla przedsiębiorców, równocześnie wzbogacona będzie oferta produkowanych tablic rejestracyjnych, będzie to również korzystnie dla przedsiębiorców będących właścicielami pojazdów.

Projekt został właśnie udostępniony do uzgodnień i konsultacji publicznych, będzie także przedmiotem opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Termin przekazania uwag określono na dzień 11 maja 2017 r. (jm)

Wyślij komentarz do projektu - http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297703/komentarz