Legislacja

Propozycja zmian egzaminu, ale bez zmian

8 maja 2024

Propozycja zmian egzaminu, ale bez zmian
(fot. PIXABAY)

W Rządowym Centrum Legislacji w wykazie prac Ministra Infrastruktury pod numerem 24 ujawniono projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne [kliknij]. Jednak mimo, iż istnieje potrzeba wydania rozporządzenia zastępującego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w projekcie rozporządzenia… nie wprowadza się żadnych zmian merytorycznych tzn. utrzymano dotychczasowe status quo”.

Opisując rozwiązywany problem w Ocenie skutków regulacji czytamy: „Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1123) „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”- przepis ten dotyczy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 356). Ww. ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r., co oznacza, że rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. z dniem 1 lipca 2024 r. utraci moc. Istnieje zatem potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ze względu na ww. przepis ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Innymi słowy projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zastąpi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. W projekcie rozporządzenia nie wprowadza się żadnych zmian merytorycznych w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, tzn. utrzymano dotychczasowe status quo”.