towary niebezpieczne
Propozycja zmian egzaminu, ale bez zmian
Legislacja

Propozycja zmian egzaminu, ale bez zmian

8 maja 2024

W Rządowym Centrum Legislacji w wykazie prac Ministra Infrastruktury pod numerem 24 ujawniono projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne [kliknij]. Jednak mimo, iż istnieje potrzeba wydania rozporządzenia zastępującego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w projekcie rozporządzenia… nie wprowadza się żadnych zmian merytorycznych tzn. utrzymano dotychczasowe status quo”.

Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia
Legislacja

Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia

17 sierpnia 2023

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzenie zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zaproponowana nowelizacja ma uzupełnić i doprecyzować obowiązujące uregulowania w zakresie sposobu oceniania rozwiązywania zadania praktycznego egzaminu dla doradców.

Odstępstwa od ADR
Legislacja

Odstępstwa od ADR

17 marca 2009

Ogłoszono decyzję Komisji 2009/240/WE z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów...

Zagrożenie bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Zagrożenie bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych

1 lipca 2008

W dniu 27 czerwca inspektorzy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 pojazd należący do ukraińskiego przewoźnika. Podczas rutynowej kontroli skrzyni ładunkowej, stwierdzono przewóz towaru niebezpiecznego w rozszczelnionych opakowaniach....

Warunki transportu materiałów jądrowych
Legislacja

Warunki transportu materiałów jądrowych

7 sierpnia 2007

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń...

Zmieniony wykaz towarów niebezpiecznych obowiązuje
Legislacja

Zmieniony wykaz towarów niebezpiecznych obowiązuje

4 lipca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu z 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji...

Odstępstwa w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych
Legislacja

Odstępstwa w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych

29 czerwca 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 447/207 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca po raz drugi decyzję Komisji 2005/263/WE upoważniającą państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/55/WE do przyjęcia niektórych...

Nowela w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych
Legislacja

Nowela w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych

29 czerwca 2007

W Dzienniku Ustaw Nr 116 opublikowano pod pozycją 806 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz...

Nowy wykaz towarów niebezpiecznych
Legislacja

Nowy wykaz towarów niebezpiecznych

19 czerwca 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 lipca 2007 r. Traci moc rozporządzenie z 2005 roku...

Jest oświadczenie rządowe w sprawie ADR
Legislacja

Jest oświadczenie rządowe w sprawie ADR

5 czerwca 2007

Opublikowano oświadczenie rządowe z 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie do 30 września 1957 r. Zmiany załączników A i B do...

Towary niebezpieczne tylko według jednego rozporządzenia
Legislacja

Towary niebezpieczne tylko według jednego rozporządzenia

8 listopada 2006

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Aktem uchylającym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów...

Obowiązkowe szkolenie podstawowe dla kierowców ADR
Legislacja

Obowiązkowe szkolenie podstawowe dla kierowców ADR

25 lipca 2006

UWAGA! Od 1 stycznia 2007 r. szkolenie podstawowe będą musieli przejść wszyscy kierowcy wożący materiały niebezpieczne. Także ci, którzy robią to pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t – przypomina “Rzeczpospolita”. Natomiast kierowcy...

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany
Legislacja

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany

29 czerwca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Link do źródła: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport. Rozporządzenie Ministra...

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany
Legislacja

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany

19 czerwca 2006

W ubiegłym tygodniu opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni, tj. 29 czerwca br. Link do...

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych

21 maja 2006

W związku z wizytą w Małopolsce papieża Benedykta XVI, na czas pielgrzymki Wojewoda Małopolski wydał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązywać będzie on 26, 27 i 28 maja 2006 roku na drogach publicznych znajdujących się na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu...

Towary niebezpieczne - zmiany w klasyfikacji
Legislacja

Towary niebezpieczne - zmiany w klasyfikacji

13 lutego 2006

Wchodzi w życie dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych...

Towary niebezpieczne - dostosowanie do postępu technicznego
Legislacja

Towary niebezpieczne - dostosowanie do postępu technicznego

24 stycznia 2006

Opublikowano dyrektywę Komisji Europejskiej 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i...

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
Legislacja

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

1 grudnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2005 r., określił wzór formularza listy kontrolnej, tę ostatnią wypełniają osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań z nim związanych. Jednocześnie utraciło moc...

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje prawne wynikające ze znowelizowanych przepisów działu 1.10 i 8.2 Umowy europejskiej. Szczegółowo ustalone...

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
Legislacja

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Ustawodawca zmienił brzmienie załącznika do rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. – zmieniając wzór świadectwa....