Legislacja

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

17 lipca 2017

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd
„Rzeczpospolita” – Mateusz Adamski: „Sprawny ruch w mieście ważniejszy od potrzeb parkingowych przedsiębiorców”

Dziennik „Rzeczpospolita” przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w uzasadnieniu do którego sąd stwierdził, iż żaden przepis nie przyznaje osobie, która prowadzi w lokalu znajdującym się przy drodze publicznej działalność gospodarczą prawa do parkowania na niej.

Sprawa dotyczyła zatwierdzenia przez tamtejszego dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie projektu stałej organizacji ruchu na jednej z głównych ulic miasta. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 czerwca 2017 r. Sygnatura akt: III SA/Kr 1816/16. Tym uregulowaniem wprowadzono m.in. separator w ciągu torowiska tramwajowego oraz całkowity zakaz zatrzymywania i postoju na chodnikach w porze dziennej, ograniczono też do 30 minut możliwość postoju w porze nocnej i to wyłącznie na czas załadunku i rozładunku pojazdu. Jak wyjaśniał dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu wyjaśnił, że zmiany organizacji ruchu „determinowane były dążeniem do zlikwidowania kongestii na płynność przejazdu komunikacji zbiorowej, która w przeciwieństwie do samochodów osobowych charakteryzuje się zdolnością do przenoszenia większych potoków pasażerskich w tej samej jednostce czasu, i tym samym zwiększenie mobilności pasażerów komunikacji miejskiej". Przeciwko tym decyzją wystąpili okoliczni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Zaskarżyli Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i wezwali do usunięcia naruszenia prawa dokonanego zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. Skargę do Sądu Administracyjnego uzasadniali twierdzeniem, iż „nieprzemyślana i zła organizacja ruchu drogowego doprowadziła nie tylko do pogorszenia płynności ruchu drogowego na ulicy Kalwaryjskiej, ale również na innych ulicach, spowodowała negatywne skutki finansowe u wielu przedsiębiorców oraz pogorszyła stan życia mieszkańców.” WSA w Krakowie skargę odrzucił nie stwierdzając naruszenia interesów chroniących. Orzekł, zmiana nie ogranicza też praw własności. I dalej wyjaśniono, iż fakt prowadzenia określonej działalności gospodarczej o określonym profilu na danym terenie nie jest - w okolicznościach opisywanej sprawy - wystarczającą okolicznością dla uznania interesu prawnego skarżących w skarżeniu aktów dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach, po których wykonywany jest m.in. transport na potrzeby prowadzonej działalności. Owa zmiana organizacji ruchu nie ma bowiem żadnego wpływu na prawa i obowiązki skarżących. - Zmiana organizacji ruchu nie uniemożliwia prowadzenia działalności gospodarczej, nie odejmuje ani nie ogranicza prawa własności skarżących, nie zmienia przeznaczenia terenu – wyliczył WSA. Jedynym skutkiem nieakceptowanej przez skarżących zmiany organizacji ruchu jest zmiana (ograniczenie) godzin, w których może nastąpić dostawa towaru w bezpośrednim sąsiedztwie lokali położonych przy ul. Kalwaryjskiej. Ustawa o drogach publicznych wskazuje na obowiązki zarządcy drogi, w tym dopuszcza możliwość wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia (art. 20 pkt 14 ustawy). - prawnego - podkreślił WSA. W sentencji uznano za ogólnie wiadomy brak miejsc do parkowania w centrach miast. Podejmujący działalność gospodarczą w takim terenie powinni zdawać sobie sprawę z tych utrudnień.

Zdecydowanie ważnym argumentem także podniesionym przez sąd są aspekty bezpieczeństwa publicznego. (jm)