Legislacja

Resort nie planuje takich działań legislacyjnych

28 marca 2018

Resort nie planuje takich działań legislacyjnych
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

- Ministerstwo Infrastruktury nie planuje obecnie podejmowania działań legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów regulujących kwestię badania gaśnicy w ramach okresowego badania technicznego - odpowiada Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jest to odpowiedź na interpelację poselską Anny Krupki w sprawie gaśnicy samochodowej na badaniu technicznym (nr 18988).

Anna Krupka w interpelacji. Posłanka pytała czy resort zmieni przepisy na sposób wskazujący wprost, że obowiązkiem diagnosty samochodowego jest sprawdzenie daty legalizacji gaśnicy samochodowej? Swoje stanowisko uzasadnia, iż w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.) znajdują się usterki związane z gaśnicą samochodową. W załączniku nr 1 do rozporządzenia kontroli organoleptycznej (usterka o kodzie 7.2) podlega „Brak gaśnicy” oraz „Gaśnica niezgodna z wymaganiami”. Brak gaśnicy powoduje, że wynik badania technicznego należy określić jako negatywny, natomiast w przepisach nie wskazano szczegółowych wymagań stawianym gaśnicom. Ponadto z metodyki badania technicznego w odniesieniu do usterki o kodzie 9.1.1 wynika, że należy dokonać sprawdzenia działania wszystkich czynności wymienionych w kolumnie trzeciej załącznika nr 1 do rozporządzenia – a jedną z usterek o kodzie „e” jest „Brak gaśnicy”. Konstrukcja przepisu nakłada zatem obowiązek sprawdzenia działania gaśnicy. Aby ją sprawdzić czy działa należy jej użyć, a po użyciu wiedzieć będziemy że już nie działa. Podsumowuje: - Moim zdaniem zasadnym jest stworzenie przepisu, który nie będzie sugerował użycia gaśnicy, lecz sprawdzenie daty jej legalizacji, natomiast brak legalizacji powinien mieć odzwierciedlenie w wystawionym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Marek Chodkiewicz w odpowiedzi. Informuje, iż obowiązek wyposażenia pojazdu samochodowego w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, reguluje § 11 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), który jest regulacją krajową nałożoną na użytkownika pojazdu. Sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia pojazdu w gaśnicę jak również spełnienia odpowiednich wymagań (np. w zakresie oznakowania wymaganej minimalnej masy środka gaśniczego, obecności wymaganej instrukcji użytkowania, zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem) jest dokonywane przez uprawnionego diagnostę podczas okresowego badania technicznego pojazdu. Postępowanie uprawnionego diagnosty w tym zakresie jest zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn. zm.), które są spójne z regulacjami Unii Europejskiej tj. Dyrektywą Komisji 2010/48/UE dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep – wyjaśnia Chodkiewicz. I konkluduje: - Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie planuje obecnie podejmowania działań legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów regulujących kwestię badania gaśnicy w ramach okresowego badania technicznego. (jm)