Legislacja

Resort w sprawie tablic i dowodów rejestracyjnych

22 lutego 2017

Resort w sprawie tablic i dowodów rejestracyjnych
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB (fot. J. Michasiewicz)

Grupa posłów interpelowała (interpelacja nr 9135) w sprawie tablic i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Odpowiedzi udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Poinformował, iż resort podjął prace legislacyjne w zakresie:

1) tzw. „jednej tablicy dla wielu pojazdów” dla producentów, podmiotów zajmujących się dystrybucją pojazdów (dilerów) oraz badaniami pojazdów; prace w tym zakresie są zaawansowane i projekt ustawy (UD86) został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów;

2) zmiany sposobu potwierdzania terminów ważności badania technicznego pojazdu, który wyeliminowałby konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca do potwierdzenia tych badań w projekcie ustawy (UC65), który implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę 2014/45/UE; projekt ten jest już w toku konsultacji międzyresortowych. Oba projekty ustaw UD86 i UC65 dostępne są na stronie internetowej RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

I kontynuował: - W zakresie jednej tablicy dla kolekcjonerów samochodów zabytkowych informuję, że eksperci Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyli spotkanie z wnioskującą o takie przepisy Fundacją Muzeum Motoryzacji w styczniu br. W trakcie tego spotkania wyjaśniono szczegółowo kompleks zagadnień z tym związanych, w tym: przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich, projektowanych regulacji europejskich, małej skali zagadnienia wynikającego z danych pozyskanych z CEPiK (tylko 25 podmiotów posiada od 10-20 pojazdów zabytkowych, a 6 podmiotów od 21-50 takich zarejestrowanych pojazdów) i przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych OC już obecnie korzystnych dla posiadaczy pojazdów zabytkowych. Wyjaśniono również, że jedna stała tablica dla kolekcjonerów pojazdów zabytkowych, nie dotyczyłaby czasowego użytkowania pojazdów w ruchu, tak jak dla projektowanej profesjonalnej rejestracji pojazdów dla producentów i dilerów, ale stałej rejestracji pojazdów, co byłoby niezgodne z przepisami europejskimi takimi jak Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu oraz dyrektywa Rady 1999/37/WE. Jednocześnie w kontekście obowiązku przekazywania danych o pojazdach zrejestrowanych do CEPIK zgodzono się, że niezasadne jest wprowadzanie zmian systemowych w trakcie wdrażania (do 4 czerwca 2018 r.) krajowego Programu teleinformatycznego CEPIK 2.0

Informuję również, że Ministerstwo dokonało oceny, które rozwiązania prawne można uprościć w procesie rejestracji pojazdów, w tym bierze pod uwagę, podniesioną w otrzymanej interpelacji sprawę jednej tablicy na jeden pojazd, to jest jednego numeru rejestracyjnego od początku eksploatacji pojazdu aż do jego wycofania. Powyższe zostanie rozważone po wdrożeniu Programu CEPIK 2.0 przy uwzględnieniu procedowanego obecnie w Radzie UE projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia pojazdów rejestrowanych w innych państwach członkowskich w ramach Wspólnego Rynku - podsumował minister.