Legislacja

Resort zapowiada skonsolidowanie istniejących przepisów

4 września 2019

Resort zapowiada skonsolidowanie istniejących przepisów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie bezpieczeństwa pieszych na drogach, informacje przedstawił sekretarz stanu w resorcie infrastruktury - Rafał Weber. Odniósł się przede wszystkim do koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych i na samym przejściu uznając ją za niewątpliwie słuszną. Wskazuje na możliwość skonsolidowania istniejących w Polsce przepisów wpływających na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przywołana zostaje znacząca rola organów zarządzających oraz potrzeba skutecznego egzekwowania istniejących przepisów.

Przywołuje prace legislacyjne (druk sejmowy nr 1859), które zakończono wobec zgłoszonych wątpliwości. Radykalne zwiększenie uprzywilejowania niechronionych uczestników ruchu drogowego - poprzez ustalenie dla nich bezwzględnego pierwszeństwa - nie zostało uchwalone. W wielu europejskich krajach takie przepisy działają, choć ich rządy nie prowadziły tzw. „badań przed i po” przy zmianie swojego prawodawstwa w tym zakresie, stąd też nie jest możliwa ocena tego, w jakim stopniu postulowane zmiany przepisów wpłynęłyby na sytuację (poziom bezpieczeństwa pieszych) na polskich drogach - ocenia R. Weber. Informuje także, iż wyniki takiego badania nie mogłyby być rzetelnym argumentem popierającym, czy też negującym zasadność wprowadzenie takiej zmiany w prawie polskim, gdyż każde społeczeństwo europejskie posiada inne uwarunkowania kulturowe, prawne, inżynieryjne, edukacyjne, czy też podejście do poszanowania prawa. - Dlatego też, mając na względzie przywołane wyżej uwarunkowania - specyficzne dla danego państwa - nie wydaje się właściwym bezpośrednie przeniesienie do polskiego systemu prawnego rozwiązań funkcjonujących w innych państwach europejskich. W polskim systemie prawnym przedmiotową problematykę regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 454 z 2019 r.). Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

R. Weber podsumowuje: - Pragnę poinformować, że resort infrastruktury, zmierzając do zapewnienia optymalnej ochrony pieszych w rejonie przejścia dla pieszych rozważa - w przyszłych działaniach legislacyjnych - skonsolidowanie w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym przywołanych wyżej regulacji zawartych obecnie w ustawie oraz rozporządzeniu. Taka zmiana przyczyni się do zapewnienia większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowania wątpliwości w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekraczaniem przez nich drogi w miejscach wyznaczonych w tym celu. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że wpływ na bezpieczeństwo pieszych przekraczających jezdnię ma nie tylko sposób uregulowania tej problematyki w przepisach z zakresu ruchu drogowego.

W informacji wskazana zostaje ogromna rola organów zarządzających oraz zarządców dróg. Bo to one właśnie decydują m.in. o lokalizacji przejść dla pieszych, ich utrzymaniu oraz o zastosowanych rozwiązaniach w celu poprawy bezpieczeństwo pieszych (geometria drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie przejść, itp.) - pozwalające m.in. na zapewnienie jak najlepszej widoczności pieszego i redukcję prędkość pojazdu przed przejściem dla pieszych.

I kolejny niezwykle ważny element wpływający na bezpieczeństwo pieszych - czyli fakt, że dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony pieszych na przejściach dla pieszych – zarówno w obecnym, jak i przyszłym stanie prawnym - niezbędne jest skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących przechodzenia przez jezdnię oraz zachowania kierujących pojazdami wobec pieszych przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego (Policję, straże gminne i miejskie). (jm)