Legislacja

Robert Dorosz. Zawirowanie z kursami reedukacyjnymi trwa…, ale wiemy już do kiedy!

15 grudnia 2022

Robert Dorosz. Zawirowanie z kursami reedukacyjnymi trwa…, ale wiemy już do kiedy!
Robert Dorosz, Egzaminator Nadzorujący MORD Tarnów (fot. ze zbiorów Autora)

17 września 2022 roku w życie weszło szereg zmian dotyczących przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Poza nowym taryfikatorem punktów karnych oraz zasadą „recydywy” powiększającą karę o 100%, zmieniły się również zasady kasowania przyznanych punktów dopiero po dwóch latach. Już nie możemy wybrać się na kurs redukujący 6 punktów karnych do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, a w przypadku ich przekroczenia trafiamy do ośrodka egzaminowania, ale na egzamin sprawdzający nasze kwalifikacje.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych osoba skierowana na egzamin sprawdzający kwalifikacje chcąc zachować wszystkie swoje posiadane uprawnienia do kierowania musi zdać egzaminy na każdą posiadaną kategorię i to za pierwszym podejście, ponieważ skierowanie jest tylko jednorazowe. A więc kierowca zawodowy posiadający kategorie art. A, B, C, D oraz C+E w przypadku skierowania go przez starostę na egzamin sprawdzający - za przekroczenie 24 punktów - zaczyna od kategorii B, a następnie podchodzi do kolejnych kategorii A, C, D i C+E, aby utrzymać posiadane uprawnienia. W przypadku niezaliczenia egzaminu na jedną z wyżej wymienionych kategorii uprawnienie to jest cofane przez starostę, a osoba stara się później o jej przywrócenie, wiąże się to z wyrobieniem kolejnego profilu tzn. PKK u starosty. Zaznaczyć należy, iż gdy zdający uzyska negatywny wynik egzaminu przy skierowaniu na egzamin sprawdzający jej kwalifikacje nie może zapisać się na kolejny egzamin, będzie musiał uzyskać wspomniany powyżej - nowy profil.

W ostatnich dniach pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. poz. 2558 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka. Kurs będzie trwa 28 godzin i będzie mógł być realizowany w ciągu co najmniej 4 dni. Koszt takiego kurs wyniesie 500 złotych, a więc za taką cenę można będzie wyzerować sobie przekroczoną liczbę 24 punktów karnych po raz pierwszy, a co najważniejsze nie będziemy musieli zdawać egzaminu sprawdzającego nasze kwalifikacje w word i to jest dobra wiadomość dla takich osób. Jednakże nieprzedstawienie staroście zaświadczenia ukończenia takiego kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego będzie wiązało się z cofnięciem uprawnień.

Uwaga - na wejście w życie tego rozporządzenia musimy poczekać do momentu, aż minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w odpowiednich artykułach. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Jednak, kiedy to tak naprawdę nastąpi trudno powiedzieć.

Może im później tym lepiej? A dlaczego? Odpowiedź świadomie zostawiłem na koniec tego artykułu. Otóż, gdy przeczytamy dokładnie ustawę o kierujących pojazdami to z art. 103. 1. Dowiemy się, iż starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, przypomnę - na który jesteśmy skierowani - po raz pierwszy, gdy przekroczymy 24 punkty. Oznacza to, że po raz pierwszy, gdy przekroczymy 24 punkty jesteśmy skierowani na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc każdy będzie zadowolony, iż nie będzie musiał zdawać egzaminu sprawdzającego jak na obecną chwilę jednakże, gdy po raz drugi przekroczymy w ciągu jednego roku 24 punkty w okresie kolejnych 5 lat, a to jest bardzo długi okres zaznaczam, starosta cofa nam od razu obligatoryjnie uprawnienia.

Ale to nie wszystko, bo tu pojawia się kolejna niespodzianka. Zanim podejdziemy do egzaminu kontrolnego zgodnie z art. 104. Ustawy o kierujących osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 - ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4, dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 3 pkt 1 - będzie mogła uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami tzn. iż taka osoba musi zrobić kurs nauki jazdy i dopiero podejść do egzaminu.

Podsumowując, po wejściu w życie rozporządzenia z 2022 roku poz. 2558 będziemy musieli się naprawdę pilnować na drodze - co wpłynie oczywiście na nasze bezpieczeństwo - aby po raz drugi nie przekroczyć w ciągu tych 5 lat 24 punktów karnych po kursie reedukacyjnym, ponieważ będziemy musieli iść do szkoły nauki jazdy odbyć cały kurs, który kosztuje ponad 2000 złotych i dopiero zdać egzamin państwowy.

Będzie to bardzo droga lekcja, a przede wszystkim czasowa.

Robert Dorosz (Tarnów)