Ogłoszenia

Znasz zmiany prawa drogowego? Tylko kliknij!

15 grudnia 2022

Znasz zmiany prawa drogowego? Tylko kliknij!
e-PD (e-PrawoDrogowe) aktualizowany elektronicznie zbiór aktów prawnych obejmujący akty rzeczywiste, jednolite, ujednolicone; ustawy i akty wykonawcze, testy obowiązujące, ale też projektowane itd. 10 zł miesięcznie i wszystko wiesz [kliknij]. (fot./grafika: PIXABAY/Grupa IMAGE)

Znajomość prawa jest ważna, ułatwia nam życie - to oczywistość. Znajomość prawa o ruchu drogowym daje nam większą szansę na bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu drogowego. Dziś zachęcamy do aktualizowania dynamicznie zmieniających się przepisów, do aktualizowania elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. e-PrawoDrogowe [kliknij].

W trakcie minionego miesiąca ustawodawca wprowadził wiele zmian i wszystkie one są dostępne w e-PD np.:

9.12.br.

opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, utraciło moc dotychczas obowiązujące;

6.12.br.

od tej daty obowiązują zmiany wprowadzone do rozporządzenia o znakach drogowych oraz tzw. czerwonej księgi czyli rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

6.12.br.

weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przestało obowiązywać to poprzedzające je;

5.12.br.

do ustawy – Kodeks karny trafiła kolejny projekt zmian;

5.12.br.

zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, oczywiście przestało obowiązywać poprzedzające ten akt

2.12.br.

ogłoszono jednolity tekst ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

1.12.br.

uchylono i dokonano nowelizacji kwestie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;

29.11.br.

obowiązuje kolejna nowelizacja Kodeksu wykroczeń;

20.11.br.

minister zmienił wysokość należności przysługujących z tytułu podróży służbowej;

9.11.br.

ogłoszono jednolity tekst ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

9.11.br.

ogłoszono tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

27.10.br.

ogłoszono tekst jednolity ustawy o transporcie drogowym;

itd. wszystkie zmiany dostępne w e-PD.

Tylko kliknij i już masz!

I za… ok. 10 zł miesięcznie!