Legislacja

Rozporządzenia o kontrolach osk i word obowiązują z dniem 6. lipca

6 lipca 2017

Rozporządzenia o kontrolach osk i word obowiązują z dniem 6. lipca

Z datą 1. marca br. opublikowaliśmy artykuł, w którym informowaliśmy o rozporządzeniach dotyczących kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Oba były już po uzgodnieniach resortowych. W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało je w Dzienniku Ustaw. Sygnowane datą 22 czerwca br. opublikowane 5 lipca br. w życie wchodzą „z dniem następującym po dniu ogłoszenia” czyli dzisiaj tj. 6 lipca 2017 r.

W oczekiwaniu. Rozporządzenie dotyczące kontroli ośrodków egzaminowania poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. poz. 75), które na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 2001) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. Drugie - czyli rozporządzenie o kontroli osk - podobnie przestało obowiązywać. Po 1. stycznia - jak informował naszą redakcję rzecznik prasowy MIB - kontrole odbywały się na mocy zapisów ustawowych.

Kontrole w osk. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów. Kontrole są przeprowadzane zgodnie z rocznym planem, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b ustawy o kierujących pojazdami. Plan zatwierdza starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. W planie kontroli kontrole określa się w następującej kolejności: 1) ośrodki szkolenia kierowców, zwane dalej „ośrodkami”, wpisane w poprzednim roku do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, które nie zostały skontrolowane; 2) ośrodki, dla których analiza statystyczna za poprzedni rok wskazuje na możliwość występowania nieprawidłowości, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy; 3) ośrodki, w których podczas poprzedniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości; 4) pozostałe ośrodki. Kontrole mogą być kompleksowe, problemowe i doraźne, też przeprowadzane łącznie. Upoważniona osoba kontrolująca dokonuje wielu określonych czynności, następnie sporządza protokół, do niego mogą być zgłaszana zastrzeżenia. Ostatecznie ośrodek otrzymuje zalecenia pokontrolne. Pierwszy roczny plan kontroli, organ zatwierdza do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie. Plan kontroli uzupełnia się o kontrole, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia przekazywania przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców. (Dz. U. 2017, poz. 1324).

Kontrole w word. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69 ustawy o kierujących pojazdami. Jakie te kontrole mogą być? Po pierwsze – kompleksowe, ale też problemowe oraz doraźne. W szczególnych wypadkach (w zależności od oceny przesłanek kontroli) przeprowadza się je łącznie. Kontrole są planowane w taki sposób, aby każdy ośrodek, co najmniej raz na 3 lata, podlegał kontroli kompleksowej. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez marszałka województwa. Kontrolujący sporządza protokół, którego egzemplarz doręcza kontrolowanemu. Ten ostatni może w terminie 14. dni wnieść zastrzeżenia, marszałek województw podejmuje czynności zmierzające do ich wyjaśnienia. Ostatecznie dyrektor ośrodka egzaminowania otrzymuje wystąpienie pokontrolne zawierające syntetyczną ocenę kontrolowanego ośrodka, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości również uwagi i zalecenia pokontrolne. (Dz. U. 2017, poz. 1325).

Podsumujmy: Oba opublikowane rozporządzenia w życie wchodzą „z dniem następującym po dniu ogłoszenia” czyli dzisiaj tj. 6 lipca 2017 r. (jm)