Legislacja

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie kontroli trzeźwości oraz na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu dotyczące pracowników

31 stycznia 2023

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie kontroli trzeźwości oraz na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu dotyczące pracowników
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego dotychczasowe przepisy w sprawie dokumentacji pracowniczej (nr 83) [kliknij]. Projekt przekazany został Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji (ministerstwo dało 21 dni na jego zaopiniowanie) oraz trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Datowana na 27 stycznia wersja projektu rozporządzenia stanowi wykonanie przepisów Kodeksu pracy, a dokładnie podpisanej właśnie przez prezydenta RP jego nowelizacji, wprowadzającej kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców oraz kontrolę obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika [kliknij].

Jak czytamy w informacji do zaproponowanym uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji - Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniku tego badania, wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca będzie przechowywał w dodawanej części E akt osobowych pracownika. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej ma na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr: 2335, 2618, 2890 i 2902), uchwalonej przez Sejm RP w dniu 1 grudnia 2022 r. Ustawa została właśnie podpisana przez Prezydenta RP [kliknij]. Nowelizacja Kodeksu Pracy ma na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Będzie to możliwe, gdy takie kontrole będą niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub innych osób, a także zapewnienia ochrony mienia. W aktach osobowych pracowników będą przechowywane dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonej przez pracodawcę oraz dokumenty z kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Konieczne jest zatem dostosowanie brzmienia rozporządzenia wykonawczego, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369) do wprowadzanych ww. ustawą zmian. (jm)