Legislacja

Są projekty aktów wykonawczych dla profesjonalnej rejestracji pojazdu

24 lipca 2018

Są projekty aktów wykonawczych dla profesjonalnej rejestracji pojazdu
Profesjonalny dowód rejestracyjny (projekt)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projektu dwóch rozporządzeń – aktów wykonawczych ustawy z 27 listopada 2017 r. wprowadzającej do obowiązującego porządku prawnego profesjonalnej rejestracji pojazdów. I tak producenci aut, dealerzy, firmy badawcze otrzymują ułatwienie do legalnego wykonywania jazd testowych z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, dotychczas obowiązywała procedura każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Projekty rozporządzeń – poddane konsultacjom międzyresortowym dotyczą:

* projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz

* projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Pierwsze z nich określa warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz warunki prowadzenia ewidencji, oraz materiały mające szczególne znaczenie do produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych, też tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Drugie dotyczy czynności organu w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów; określa wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz wzory: oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy, wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, także wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez organ rejestrujący i przez podmiot uprawniony; wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne jakie muszą spełniać te tablice oraz zakres i sposób ich badania; warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Na koniec wysokość opłat za wydanie: decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym: kompletu profesjonalnych tablic samochodowych, profesjonalnej tablicy motocyklowej, profesjonalnej tablicy motorowerowej i znaku legalizacyjnego.

Projektodawca ma na celu ułatwienie stosowania przedmiotowych przepisów wykonawczych zarówno przez podmioty uprawnione jak i organy rejestrujące właściwe dla profesjonalnej rejestracji pojazdów – czytamy w uzasadnieniu. Zaplanowano, iż przepisy wynikające z obu rozporządzeń będą obowiązywały z dniem 11 lipca 2019 r. (jm)