Legislacja

Sejmowe procedowanie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0

8 kwietnia 2020

Sejmowe procedowanie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0
– Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł – informował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber w trakcie prezentacji kolejnego rządowego projektu ustawy nazwanego tzw. tarczą antykryzysową [transmisja obrad plenarnych 7.4.2020) [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński)

W dniu wczorajszym w Sejmie RP procedowano dwa projekty: rządowy i poselski proponujące zmiany obowiązującego prawa w obliczu rozwijającej się epidemii, w celu ratowania firm i miejsc pracy. Jak zaznaczała minister Jadwiga Emilewicz nie są to ostatnie propozycje: - Jesteśmy o tym przekonani, że to nie są nasze ostatnie ustawowe słowa (…) jakie dajemy przedsiębiorcom, abyśmy mogli w miarę bezpiecznie przetrwać kryzys z którym się obecnie mierzymy.

Pierwsze czytanie. W Sejmie RP trwało 9. posiedzenie w porządku obrad posiedzenia plenarnego przewidziano i zrealizowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330) – uzasadniał minister Łukasz Schreiber oraz poselskiego projektu o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 324) – uzasadniał poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekty skierowano do opinii organizacji samorządowych. – Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł – informował szef Komitetu Stałego Rady Ministrow Łukasz Schreiber w trakcie prezentacji kolejnego rządowego projektu ustawy nazwanego tzw. tarczą antykryzysową. Projekt liczy ponad 250 stron. Poniżej kilka wybranych z wykazu propozycji:

Druk nr 330 [pdf - kliknij]

Objęcie większej ilości firm (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) zwolnieniem z obowiązku opłaty ZUS – 50% ulga przez 3-miesiące

Objęcie nowymi rozwiązaniami osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Rozszerzone do 3. miesięcy a być tzw. postojowe (dziś jest to pomoc jednorazowa)

Wsparcie pożyczkowe dla małych firm – Agencja Rozwoju Przemysłu (gwarancje i kredyty, pożyczki z karencją spłaty)

Wprowadzenie funduszu gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm ułatwiający zaciąganie kredytów gwarantowanych do 80% o wartości do 250 mln zł

Ułatwienia odbioru przesyłek poleconych bez wizyty w urzędzie pocztowym. Przesyłki polecone mają trafiać do skrzynek pocztowych

Drugie czytanie. Obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych (FPB). Tu odbyło się procedowanie projektów w ramach drugiego ich czytania. Komisja poparła kilkanaście poprawek do rządowego projektu ustawy. Np. eksmisji sprawców przemocy domowej. Ten wraca do dalszego procedowania dziś na posiedzeniu plenarnym. Prace komisji trwały do rana. Dziś trafi pod obrady i głosowanie w trakcie posiedzenia plenarnego.

Sprawozdania dot. opłat ewidencyjnych. Wśród wielu niezwykle ważnych i oczekiwanych zmian, rządowy projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Propozycja przewiduje dodanie w art. 80d ust. 3aa – to przepis adresowany do 5000 podmiotów – przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, starostów, wojewodów, marszałków województw oraz zakłady ubezpieczeń. Projektodawcy umożliwiają złożenie sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych elektronicznie poprzez wypełnienie aktywnego formularza pdf. Natomiast w art. 64e w ust. 1 dodany ma być pkt 3a oraz ust. 1a odnoszące się do pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz podmiotów realizujących takie przejazdy.

Certyfikat audytora brd. W art. 15zzzu rządowego projektu ustawy przewidziano, iż certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydany na podstawie art. 24n ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470), którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Wymiana drogomierza. W art. 15zzzv projektu zaproponowano, iż przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 81b ust. 1 – traktujący o wymianie drogomierza - ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Ważność prawa jazdy i innych uprawnień. W rządowym projekcie znajdujemy także niezwykle ważne rozwiązania dotyczące terminów obowiązywania prawa jazdy i innych uprawnień. Zapis przywołajmy w całości: „Art. 15zzzw. W przypadku gdy ważność: 1) prawa jazdy; 2) pozwolenia na kierowanie tramwajem; 3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne; 4) świadectwa kierowcy; 5) legitymacji instruktora nauki jazdy; 6) legitymacji egzaminatora; 7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy); 8) uprawnień do kierowania pojazdami, 9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego; – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.”

Badanie techniczne pojazdu. I jeszcze jedno ważne rozwiązanie – dotyczące badań technicznych pojazdów – art. 15zzzx. Otóż badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

W dniu dzisiejszym przewidziano głosowania procedowanych projektów ustaw. (jm)

Słowa kluczowe koronawirus Sejm RP