Legislacja

Senat debatował nad stawką godzinową. Są za 12 zł i waloryzacją

21 lipca 2016

 

55e50e3f6672467f30e21eee66641f88acc896bb

(543-18 fot. Senat RP Katarzyna Czerwińska)

 

Na swoim posiedzeniu Senat RP poparł ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia uchwaloną przez Sejm. Wynagrodzenie ma wynieść 12 zł/godz. Przewidziano także waloryzację w 2017 r. do ok. 13 zł. Senatorowie zaproponowali dwie poprawki o charakterze porządkującym. Za ustawą wraz z dwiema poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwko, ani nie wstrzymał się od głosu.

SENAT RP: Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Izba przyjęła z 2. porządkującymi poprawkami tę ustawę. Jej projekt przygotował rząd. Ma ona na celu wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz dla samozatrudnionych. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Zgodnie z ustawą, osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej nie powinna mieć wynagrodzenia znacznie niższego od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Minimalna stawka godzinowa nie będzie jednak dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. Nowe przepisy obejmą na przykład pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ustawa likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Ustawa  rozszerza zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

W dniu 23. lipca posłowie rozpatrzyli senackie poprawki i uchwalili je.

Słowa kluczowe przedsiębiorcy Senat RP