Legislacja

Środki na drogi samorządowe podzielone, ale jak?

12 grudnia 2018

Środki na drogi samorządowe podzielone, ale jak?
Rządowe Centrum Legislacji - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa [kliknij]

Rządowe Centrum Legislacji z dniem 11 grudnia br. utworzyło i opublikowało informację publiczną poświęconą projektowi rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Niestety nie ma tekstu aktu. Jak to wytłumaczyć? Nie wiemy.

Wnioskodawcą projektu jest minister infrastruktury. Status projektu „otwarty”, niestety nie opublikowano… tekstu aktu. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (nr RD441) znajdujemy informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań w planowanym projekcie w brzmieniu: Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na poszczególne województwa na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych wynika z potrzeby ustalenia sposobu podziału na poszczególne województwa środków Funduszu służących współfinansowaniu zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych i gminnych, co jest związane z planowanym wejściem w życie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Odrębna informacja dotyczy „istoty rozwiązań ujętych w projekcie” i tu czytamy: - Projekt przewiduje określenie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na województwa wedle wskaźników opartych na czynniku drogowym określającym wielkość sieci drogowej potencjalnie wymagającej interwencji, czynniku ludnościowo-powierzchniowym obrazującym potencjalną ilość użytkowników dróg oraz czynniku wyrównawczym, uwzgledniającym poziom zamożności poszczególnych województw.

Podstawą prawną jego wydania jest ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Ustawa weszła w życie z dniem 4 grudnia 2018 r. (2018.2161). W jej art. 8 ustawodawca pomieścił przepis: Art. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu na zadania powiatowe oraz zadania gminne na poszczególne województwa, mając na uwadze: 1) długość sieci dróg powiatowych i dróg gminnych w województwie; 2) liczbę ludności i powierzchnię województwa; 3) wartość produktu krajowego brutto województwa.

Podczas procedowania przywołanej ustawy w trakcie posiedzenia plenarnego Sejmu poseł Cezary Grabarczyk oceniał: - Ustawa dzieli samorządy na lepsze i gorsze. Pozostajemy, iż brak publikacji tekstu to usterka techniczna i zaraz zostanie naprawiona. Odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. Zaplanowano także, iż projekt przez Radę Ministrów ma być przyjęty w IV kwartale 2018, czyli zaraz. (jm)

Rządowe Centrum Legislacji - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319000