Legislacja

Kierowca-mechanik oraz technik transportu drogowego w projekcie rozporządzenia

28 grudnia 2018

Kierowca-mechanik oraz technik transportu drogowego w projekcie rozporządzenia
Od września już w ponad stu klasach szkół publicznych w Polsce będzie można uczyć się zawodu kierowca-mechanik - ich liczba wzrosła aż o 120 procent – mówił 1 września 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego wraz z obszernymi 35 załącznikami, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Termin do zgłoszenia uwag określono na 21 dni od dnia otrzymania dokumentu. Projekt przesłano do (sic!) 250 odbiorców: federacje, fundacje, izby gospodarcze, konferencje, korporacje, stowarzyszenia, towarzystwa, związki, zrzeszenia itd.

Cel rozporządzenia. Jak czytamy w uzasadnieniu projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203 i 2245), zwanej dalej „ustawą - Prawo oświatowe”. Znowelizowaną na 71. Posiedzeniu Sejmu RP – o czym pisaliśmy  na łamach PRAWA DROGOWEGO 13 listopada br. Prawo oświatowe określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności. Załącznik oznaczony numerem 31 znajdujemy określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego.

Branża transportu drogowego. W załączniku nr 31 pomieszczono podstawy programowe kształcenia w zawodach branży transportu drogowego (TDR). Zawiera on podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: kierowca mechanik (832201) oraz technik transportu drogowego. Zaproponowano określone kwalifikacje, cel i efekty kształcenia. Zaproponowano warunki realizacji kształcenia, a tu wyposażenie szkół ich warsztatów, pracowni - jak pracownia środków transportu drogowego, pracownia przewozu drogowego i inne. Dla przykładu pracownia ruchu drogowego ma być wyposażona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym i z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z pakietem programów biurowych, z oprogramowaniem wspomagającym naukę przepisów ruchu drogowego, program do nauki znaków drogowych i testów na prawo jazdy; plansze, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające budowę pojazdów samochodowych, znaki drogowe, sytuacje ruchowe, wypadki drogowe itp. Przewidziano obowiązkowy dostęp do samochodu ciężarowego lub symulatora takiego pojazdu.

Rozporządzenie będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, z uwagi na to, że podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.) będą miały możliwość prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach, co z kolei wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty świadczonych przez te podmioty usług.

Projekt skierowano do konsultacji publicznych oraz do zaopiniowania. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają być stosowane począwszy od roku szkolnego 2019/2020 lub 2020/2021. Samo rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r. (jm)