Legislacja

Starosta miał nie prawo, ale obowiązek skreślenia z ewidencji instruktorów

19 sierpnia 2016

568e01d6e1fd1898fa62d20de9c9b0724d5ac335

(545-34)

Starosta miał prawo wykreślić z ewidencji instruktorów nauki jazdy osobę skazaną za przestępstwo paserstwa – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Wyrok WSA w Gliwicach sygn. Akt. II SA/Gl 484/16). Natomiast w uzasadnieniu do wyroku czytamy: “starosta nie ma możliwości wyboru rozstrzygnięcia, tylko ma obowiązek wydać decyzję o skreśleniu z ewidencji instruktorów nauki jazdy, co też uczynił.” Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach utrzymując decyzję starosty wskazywały: “iż przestępstwo paserstwa jest niewątpliwie zaliczane do przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. - Wypełnia to hipotezę normy prawnej zamieszczonej w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami i nakłada na starostę obowiązek skreślenia osoby z prowadzonej ewidencji instruktorów – wyjaśniło SKO, zaznaczając jednocześnie, że decyzja organu jest decyzją związaną, co oznacza, iż w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w przepisie, starosta nie ma możliwości wyboru rozstrzygnięcia, tylko ma obowiązek wydać decyzję o skreśleniu z ewidencji instruktorów nauki jazdy, co też uczynił.”

Do ewidencji wpisana została osoba, która nie ujawniła fakt skazania za przestępstwo paserstwa. Po otrzymaniu informacji z rejestru skazanych starosta dokonał wykreślenia tej osoby z rejestry. Odwołując się od tej decyzji wykreślona z listy przyznała, iż została skazana wyrokiem sądu za przestępstwa z art. 291 Kodeksu karnego (paserstwo), ale jak zaznaczyła, były to przestępstwa niepozostające w żadnym związku z wykonywaniem zawodu instruktora nauki jazdy, nie został wobec niej wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ani zakaz wykonywania określonego zawodu, tj. właśnie instruktora nauki jazdy.