Legislacja

Stawki opłat niezmienione już… 16. rok

16 marca 2020

Stawki opłat niezmienione już… 16. rok
(…) obecnie obowiązująca tabela opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie – deklaruje – w imieniu resortu infrastruktury – Rafał Weber (fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra infrastruktury posłowie Paweł Kukiz i Paweł Szramka skierowali interpelację w sprawie wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. W imieniu przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów pytali o cel długotrwałego zamrożenia wysokości opłat za badania techniczne pojazdów oraz o ewentualne działania dla zmiany tego stanu rzeczy i dostosowanie wysokości tych opłat do aktualnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Resort mówi o potrzebie zmian legislacyjnych.

Uzasadninie wystąpienia. Autorzy interpelacji po pierwsze informują, iż stawki za badania techniczne są niezmienne od jesieni 2004 r., czyli już… 16. rok. Wówczas minister ds. transportu podpisał rozporządzenie wydane na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). - Pomimo znacznej zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, porównując rok 2004 do czasu obecnego, w tym znacznego wzrostu kosztów prowadzenia tej działalności, nadal obowiązuje, praktycznie bez zmian przez już prawie 16 lat, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261 ze zm.). Jedyne zmiany, jakie w tym rozporządzeniu zachodziły, były związane z określeniem opłaty za nowe badania lub czynności na stacjach kontroli pojazdów (tych zmian było niewiele), nigdy natomiast nie dotyczyły wysokości opłat i zmiany wszystkich stawek określonych w rozporządzeniu – wskazują posłowie. Dodają, że sposób określania wysokości opłat za badania techniczne bazuje na nieobowiązującym od 22 września 2009 roku rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 r., Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.). - Powstają przez to niespójności pomiędzy procedurą przeprowadzania badań, a wysokością opłat za te badania, czego przykładem może być to, że pomimo wprowadzenia nowych obowiązków dla diagnostów w postaci wykonywania badania okresowego po raz pierwszy i wypełniania dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, nadal rozporządzenie w sprawie opłat za badania nie określiło cen za te dodatkowe czynności. Bardzo często wypełnienie Dokumentu Identyfikacyjnego Pojazdu (DIP) i ustalenie wszystkich wymaganych prawem danych technicznych pojazdów jest bardzo pracochłonne i trwa dłużej niż samo badanie. Taki stan rzeczy funkcjonuje od 2009 roku – kontynuują. Nadto: - Przedsiębiorcy odczuli też zmianę prawa, która miała miejsce w 2011 roku. Doprowadziła ona do obniżki opłat za badania techniczne, ponieważ w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2010 Nr 238 poz. 1578) w art. 146a dokonano zmiany podstawowej stawki podatku od towarów i usług z 22% na 23% w stosunku do wszystkich działalności gospodarczych, w tym także związanych z wykonywaniem badań technicznych pojazdów. Posłowie piszą też o kosztach wykonywania badań. Konkludują przypominając, iż od 2004 r. nastąpił prawie 80% wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. (…) - Zmiana wysokości opłat za badania techniczne pojazdów nie wymaga zmiany ustawy, tylko stosownego rozporządzenia w tym zakresie. Od jakiegoś czasu temat tabeli opłat jest uzależniany od zmian prawnych wynikających z dyrektywy 2014/45/UE, co wymaga zmian ustawowych, tymczasem problem tabeli opłat może być rozwiązany za pomocą rozporządzenia, a nie ustawy.

Przedsiębiorcy czują się zagrożeni. Obawiają się, że działania rządu zmierzają do ekonomicznego upadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów, często wielopokoleniowe firmy rodzinne z polskim kapitałem, tak aby znacjonalizować system badań technicznych pojazdów w Polsce.

Stanowisko resortu. Rafał Weber w imieniu resortu infrastruktury zaprezentował następujące stanowisko: - Pragnę podkreślić, że prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po pełnym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie po zmianie upoważnienia ustawowego, obecnie obowiązująca tabela opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie. I dodaje: - Uprzejmie informuję, że załączone dokumenty Minister Infrastruktury podda wnikliwej analizie w trakcie prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych pojazdów. (jm)