Legislacja

Stawki podatku od środków transportowych w 2023 r.

29 października 2022

Stawki podatku od środków transportowych w 2023 r.
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Monitorze Polskim pod pozycją 1001 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Minister finansów stawki podnosi o 5,44% w porównaniu do obecnie obowiązujących.

Zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki podatków, w tym od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Zgodnie z tą dyspozycją opublikowane właśnie zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. [kliknij]. Przewidziany wzrost - 5,44%.

Przypomnijmy 1 sierpnia br. minister ogłosił stawki maksymalne: Monitor Polski. 1.8.2022. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 [kliknij]. Te z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrastają o 11,8%.

Jak zawsze konkretne minima uzależnione są od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej (w tonach), typu zawieszenia. Oczywiście konkretne wysokości zostaną określone uchwałami samorządu gminy czy miasta. Płatnikami są tutaj właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i autobusów. Podatki płatne są w terminach do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego. Obowiązujące roczne deklaracje podatkowe od posiadanych środków transportu składane są do 15 lutego. (jm)

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2022 r. poz. 1001) [kliknij]

Słowa kluczowe autobusy/autokary podatek